Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang

Thứ ba, 04/07/2023 16:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 542/TTg-QHĐP ngày 14/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ (văn bản số 542/TTg-QHĐP) về việc xử lý kiến nghị của các địa phương. Về nội dung kiến nghị của tỉnh Tiền Giang:“Bộ Xây dựng ban hành quy trình đánh giá an toàn công trình xây dựng để thực hiện” (nội dung số thứ tự 51 tại Phụ lục kèm theo văn bản số 542/TTg-QHĐP).

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2861/BXD-GĐ ngày 04/7/2023 có ý kiến như sau:

Công tác đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng được thực hiện theo quy định tại các Điều 36 đến Điều 39 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Việc đánh giá có thể tham khảo, áp dụng quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng được ban hành kèm theo Quyết định số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ngoài ra, Bộ Xây dựng đã giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, xây dựng quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng và hiện nay đã hoàn thành dự thảo quy trình đánh giá, chuẩn bị xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kiểm định, các nhà khoa học trước khi Bộ Xây dựng xem xét, dự kiến ban hành trong Quý III/2023.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2861/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)