Hướng dẫn xác định loại, cấp công trình và xác định thẩm quyền thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình

Thứ sáu, 26/05/2023 16:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 26/5/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 2133/BXD-GĐ gửi Sở Công Thương Hải Dương về việc hướng dẫn xác định loại, cấp công trình và xác định thẩm quyền thẩm định, kiểm tra công tác nghiệm thu công trình đối với Dự án “Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung” của Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hoàng Thạch (viết gọn là Dự án).

1. Về xác định loại, cấp và áp dụng cấp công trình

Về xác định loại công trình: “Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung” là công trình thuộc loại “công trình năng lượng” theo quy định tại khoản 5 mục II Phụ lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Về xác định cấp và áp dụng cấp công trình trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng: Cách xác định cấp công trình phục vụ quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng đã được quy định cụ thể trong Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Cấp công trình sử dụng để xác định thẩm quyền khi thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình nêu tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD: Xác định theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD đối với Dự án có một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục(). Đối với Dự án này, “Trạm phát điện tận dụng nhiệt khí thải lò nung” không được quy định trong Phụ lục I nên cấp công trình xác định theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD; cụ thể, cấp công trình chính cao nhất xác định được là cấp II() được sử dụng để xác định thẩm quyền như đã nêu ở trên.

Cấp công trình sử dụng để quản lý các hoạt động đầu xây dựng theo quy định từ điểm b đến n khoản 1 Điều 3 Thông tư số 06/2021/TT-BXD đã được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này.

2. Về xác định thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng

Thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo nguồn vốn đầu tư, nhóm dự án, cấp phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư và cấp công trình (nêu tại điểm b mục 1 Văn bản này) đã được quy định cụ thể tại Điều 13 và Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung Văn bản số 778/SCT-QLNL không nêu rõ về loại nguồn vốn đầu tư của Dự án nên Quý Cơ quan cần yêu cầu chủ đầu tư làm rõ để xác định thẩm quyền theo các quy định nêu trên.

Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình thuộc Dự án được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP là cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương; cụ thể là Sở Công Thương Hải Dương (theo cấp công trình đã xác định ở nội dung trên).

3. Về năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án:

Năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án phải đáp ứng các điều kiện năng lực tương ứng với công việc tham gia thực hiện tại Dự án theo quy định tại Điều 148 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 53 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 62, Điều 83 và Phụ lục VI, VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2133/BXD-GĐ.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)