Hướng dẫn quy định, căn cứ pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành, nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng

Thứ năm, 25/04/2024 16:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng đã có công văn 1751/BXD-TTr gửi Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu hướng dẫn quy định, căn cứ pháp luật về tổ chức và hoạt động của thanh tra chuyên ngành, nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng.

1. Về tổ chức, hoạt động của cơ quan thanh tra được quy định tại Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022, Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 và các quy định có liên quan.

- Theo khoản 1 Điều 26, Điều 29 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022:

+ “Điều 26. Vị trí, chức năng của Thanh tra sở: 1. Thanh tra sở là cơ quan của sở, thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi mà sở được giao tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật”.

+ “Điều 29. Tổ chức của Thanh tra sở

1. Thanh tra sở có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức khác. Chánh Thanh tra sở do Giám đốc sở bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Tổ chức của Thanh tra sở được thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

- Theo khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024:

“Điều 18. Tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra sở, Chánh Thanh tra sở và tổ chức, hoạt động của Thanh tra sở được thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra, Nghị định số 43/2023/NĐ-CP, Nghị định này và quy định khác của pháp luật có liên quan”.

2. Về nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng

Theo khoản 3 Điều 2 Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 quy định: “3. Thanh tra chuyên ngành là thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực”. Do vậy nội dung thanh tra về chuyên ngành xây dựng được thực hiện theo pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1751/BXD-TTr.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)