Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020

Thứ hai, 02/11/2020 11:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/10/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 5257/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020 tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019, 2020; tập trung phổ biến, tuyên truyền các nội dung cơ bản về xây dựng, quy hoạch, quy hoạch xây dựng, chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, quy định mới về đầu tư công, kiến trúc; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội…

- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thông tin về việc thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Vận động, khuyến khích, tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”, đăng ký tại đường link https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/exam.aspx theo Thể lệ cuộc thi số 3819/TL-BTC ngày 15/10/2020.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi dịch COVID-19; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị;

- Tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức: ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; truyền tin qua mạng thông tin điện tử, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

- Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, giải đáp pháp luật…

Với các khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với  chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị có thể tham khảo và chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2020, ví dụ như: Chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức tuân thủ, thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt từ ngày 01/11/2020 đến ngày 15/11/2020.

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật trong đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp;

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của đơn vị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2020 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5257-BXD-PC_30102020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5257/BXD-PC

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)