Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng

Thứ năm, 31/12/2020 11:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1736/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ Xây dựng.

Kế hoạch gồm 03 nội dung chính mà Bộ Xây dựng chú trọng thực hiện trong năm 2021 gồm: Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ và đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế thực hiện việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí để triển khai thực hiện các Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1736/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)