Tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2021

Thứ sáu, 22/10/2021 11:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 22/10/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 4345/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày,  thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021 với định hướng sau:

- Bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2020, 2021; tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính... Kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp đẩy lùi dịch COVID-19.

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động sau:

- Phát huy đầy đủ vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên báo, đài, cổng thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở; truyền thông qua mạng viễn thông, mạng xã hội.

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao...

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, giải đáp pháp luật...

- Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

- Tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Với các khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị có thể tham khảo và chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2021, ví dụ như: Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật góp phần xây dựng Chính phủ kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả; Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật; Bảo đảm quyền con người, quyền công dân là mục tiêu và yêu cầu trong thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; Tích cực giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Tích cực tìm hiểu pháp luật, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật là trách nhiệm của mọi công dân; Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỉ cương, sáng tạo;Cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần gương mẫu, chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, trong đó tập trung vào tháng cao điểm từ ngày 01/11/2021 đến ngày 15/11/2021.

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp Luật trong đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của đơn vị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2021 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4345-BXD-PC_22102021.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4345/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)