Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng

Thứ ba, 04/01/2022 11:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/12/2021, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1469/QĐ-BXD về việc Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2022 của Bộ Xây dựng.

Kế hoạch nhằm mục đích thực hiện có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong: (i) Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; (ii) Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL); (iii) Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đổi mới cách thức tổ chức thực hiện, góp phần đưa công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội, góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, từng bước đổi mới công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Kế hoạch gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức phổ biến Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và các Kế hoạch của: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Kinh tế, Thủ tướng Chính phủ (Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021, Kế hoạch số 358/KH-UBPL15 ngày 29/11/2021, Kế hoạch số 290/KH-UBKHCNMT15 ngày 30/11/2021, Kế hoạch số 543/KH-UBKT15 ngày 30/11/2021, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021) về việc thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Chỉ thị số 02-CT/BCSĐ ngày 27/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật của Bộ Xây dựng; Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 30/12/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Xây dựng về tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ…

2. Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo nhiệm vụ được giao trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Kết luận số 80-KL/TW, Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, Chương trình Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021…và các Chương trình phối hợp, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật khác; tăng cường theo dõi, kiểm tra nắm bắt tình hình thực tế, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, các Chương trình, Kế hoạch và Đề án do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền năm 2021, 2022; tổ chức phổ biến, tuyên truyền đối với các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chuyển đổi số; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chữa cháy; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội... có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

4. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ thực hiện công tác PBGDPL, báo cáo viên pháp luật của Bộ.

5. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương và thành viên Ban Thư ký Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

7. Thực hiện nhiệm vụ đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Bộ tiêu chí ban hành kèm theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

8. Thực hiện rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật Trung ương của Bộ để đề nghị miễn nhiệm, công nhận báo cáo viên pháp luật theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trọng tâm đổi mới vào nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo hướng tiên tiến, hiện đại; tổ chức giáo dục pháp luật, bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy pháp luật và dạy môn giáo dục công dân.

10. Phối hợp cơ quan liên quan thực hiện nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL.

11. Tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kế hoạch, Đề án về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp (nếu có).

12. Chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021”; Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; Tiếp tục triển khai Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, khai thác, quản lý Tủ sách pháp luật bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

13. Tăng cường triển khai thực hiện các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác theo quy định (Đưa tin về văn bản quy phạm pháp luật mới, tổ chức các cuộc tọa đàm, trả lời trực tuyến; Trả lời kiến nghị của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật ngành Xây dựng; Tổ chức truyền thông, phổ biến bằng hình thức họp báo, thông cáo báo chí; Biên soạn và phát hành tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật trên cơ sở dữ liệu quốc gia …).

Bộ Xây dựng giao Vụ Pháp chế chủ trì, tham mưu Lãnh đạo Bộ ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ. Các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và định kỳ 06 tháng (trước ngày 01/06), hàng năm (trước ngày 01/12) báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) để tổng hợp..


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1469/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)