Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022

Thứ tư, 05/10/2022 11:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/10/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 4504/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2022.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Năm 2022 là năm thứ 10 cả nước tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Vì vậy, để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thực sự là điểm nhấn của cả một giai đoạn 10 năm thực hiện, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 với định hướng sau:

- Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2021, 2022; các nội dung đã được xác định trong Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Tập trung phổ biến các vấn đề gắn với nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Xây dựng trong năm 2022; những lĩnh vực, vấn đề nóng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng được dư luận xã hội quan tâm;

- Kịp thời thông tin, phản ánh, lan tỏa, tôn vinh gương sáng trong xây dựng, thi hành pháp luật, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” được ban hành kèm theo Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” được ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-TTg ngày 12/8/2022.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức hưởng ứng một cách linh hoạt, tiết kiệm và có sức lan tỏa sâu rộng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường xã hội hóa trong thực hiện, tập trung vào một số hoạt động như sau:

- Tập trung huy động và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng viễn thông, mạng xã hội;

- Tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn;

- Treo pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam.

- Khuyến khích các đơn vị tổ chức hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, giải đáp pháp luật. Lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; các cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị; lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam kết hợp với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc hình thức khác phù hợp với cơ quan, đơn vị…

Với các khẩu hiệu phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị có thể tham khảo và chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, ví dụ như: Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống; Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ; Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Xây dựng tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp; Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tháng cao điểm diễn ra từ ngày 15/10/2022 đến ngày 15/11/2022.

Các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tế, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng nguồn lực để chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong đơn vị, lĩnh vực được giao quản lý với nội dung, hình thức phù hợp; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nội dung này trong Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của đơn vị gửi về Vụ Pháp chế - Bộ Xây dựng trước ngày 01/12/2022 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_4504-BXD-PC_05102022_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4504/BXD-PC.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)