Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018

Thứ sáu, 28/09/2018 15:17
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/9/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn 2421/BXD-PC về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018.

Ảnh minh họa

Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm và tập trung trọng điểm vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018.

Với các khẩu hiệu khác phù hợp với chủ đề Ngày Pháp luật, gắn với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý và tình hình thực tế, các đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến về Ngày Pháp luật năm 2018.

Theo đó, các nội dung trọng tâm được xác định hưởng ứng Ngày pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; trong đó tập trung vào đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh và các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tập trung vào các nội dung sau:

- Về công tác xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật: rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền, đối thoại chính sách về những vấn đề mới hoặc cần sửa đổi, bổ sung trong chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ Xây dựng.

- Về công tác tổ chức thi hành pháp luật: Các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về chủ đề, khẩu hiệu, mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật năm 2018 gắn với các quan điểm mới về xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát huy dân chủ, xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, pháp luật về đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; các điều ước, thỏa thuận quốc tế nhất là các thỏa thuận hợp tác về pháp luật và tư pháp mà Việt Nam là thành viên

Thông tin về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động đầu tư kinh doanh; tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách, nhất là những chính sách đang được quan tâm.

Tổ chức phổ biến các văn bản mới được ban hành: Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 1360/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tổ chức tập huấn, sinh hoạt chuyên đề, hoạt động chuyên môn gắn với quán triệt, phổ biến nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và các đối tượng liên quan, tập trung phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật

Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung pháp luật về các quyền dân sự, chính trị, về phòng, chống tra tấn được quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các bộ luật, luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2017, năm 2018 và năm 2019 như: Bộ luật Dân sự; Luật Quy hoạch; Luật Tố tụng hành chính; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Trợ giúp pháp lý ; Luật Trách nhiệm bồi thường nhà nước ; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật đo đạc và bản đồ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật quy hoạch và các nghị quyết của Quốc hội.

Tổ chức hoạt động mít tinh, tọa đàm hưởng ứng Ngày Pháp luật; phong trào thanh niên tình nguyện, xung kích, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm hình ảnh công tác xây dựng, thực hiện pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật tiêu biểu cho công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên tại các cơ sở đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng như: thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề về quy định pháp luật mới; đưa mô hình Tiết học pháp luật vào trường học…

Giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm pháp luật phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về hình thức tổ chức: Các đơn vị chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:Tổ chức hoạt động mít-tinh hưởng ứng Ngày pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép, hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm về pháp luật, cung cấp tài liệu pháp luật, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật chuyên ngành Xây dựng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị.

Tuyên truyền pháp luật thông qua các hình thức: ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; truyền tin qua mạng thông tin điện tử, báo, tạp chí và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Treo các pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ, phướn tại khu vực trung tâm của cơ quan, đơn vị với nội dung cổ động, tuyên truyền về Ngày Pháp luật.

Tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật; thực hiện các hình thức phù hợp và thiết thực tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đồng thời, cung cấp thông tin, tư liệu, hình ảnh, băng, đĩa, video, phóng sự truyền hình được sản xuất, tài liệu biên soạn tiêu biểu về hoạt động tổ chức Ngày pháp luật trong 05 năm (từ năm 2013 đến nay) gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Pháp chế) trước ngày 07/10/2018.

Xây dựng tủ sách pháp luật, tăng cường thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị về vị trí, vai trò của tủ sách pháp luật trong công tác thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2421/BXD-PC.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)