Ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 14/02/2014 15:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/01, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 126/QĐ-BXD về việc ban hành“Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 của Bộ Xây dựng” gồm: Tổ chức các lớp phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành; Các văn bản quy phạm pháp luật dự kiến ban hành trong năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan….

Chương trình này bảo đảm kịp thời, chất lượng và hiệu quả.

Các đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản có trách nhiệm phối hợp với Vụ Pháp chế để thực hiện tốt các lớp tập huấn.

Văn phòng Bộ có trách nhiệm bố trí kinh phí cho việc phổ biến, giáo dục pháp luật theo Chương trình này từ dự toán ngân sách chi thư¬ờng xuyên của Bộ.

Mức kinh phí hỗ trợ thực hiện Chương trình được áp dụng theo Quyết định số 41/QĐ-BXD ngày 13/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành mức kinh phí hỗ trợ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 126/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)