Bộ Xây dựng triển khai tốt công tác xây dựng pháp luật

Chủ nhật, 13/11/2011 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Công tác xây dựng và ban hành Văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) luôn là nhiệm vụ trọng tâm, được đặt lên hàng đầu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác, các nghị quyết, các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Chương trình xây dựng VBQPPL và các đề án năm 2011 của Bộ Xây dựng, các đơn vị được giao chủ trì đã tập trung nghiên cứu soạn thảo và trình ban hành theo đúng tiến độ. Chất lượng soạn thảo văn bản đáp ứng được yêu cầu quản lý và thực tế.

Triển khai Chương trình xây dựng VBQPPL và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2011, tính từ ngày 01/10/2010 đến hết ngày 30/9/2011, Bộ Xây dựng đã soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành được 26 VBQPPL và đề án. VBQPPL do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo trình ban hành gồm 06 Nghị định của Chính phủ (trong đó có 05 nghị định chưa ban hành); 08 quyết định của Thủ tướng Chính phủ (trong đó có 07 quyết định chưa ban hành); Văn bản do Bộ Xây dựng ban hành theo thẩm quyền gồm 12 thông tư.

Quá trình soạn thảo, thẩm định, ban hành VBQPPL theo thẩm quyền của Bộ về cơ bản đã tuân thủ các quy định trong Luật ban hành VBQPPL hiện hành và các văn bản hướng dẫn.

Theo : Báo Xây dựng

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)