Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thứ năm, 07/11/2013 08:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Để hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 06/11/2013 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2354/BXD-PC hướng dẫn triển khai cụ thể như sau :

ảnh minh họa (nguồn : internet)

Theo quy định tại Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực ngày 01/01/2013, ngày 09 tháng 11 là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngày Pháp luật). Để Ngày Pháp luật được triển khai thống nhất và hiệu quả thiết thực, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ phổ biến, tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan đơn vị mình những nội dung cụ thể như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật:

Ngày Pháp luật là ngày 09 tháng 11 – ngày ban hành Hiến pháp 1946 – Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày Pháp luật đã được luật hóa trong Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013. Điều 8 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2013 quy định: “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội” nhằm mục đích:

- Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật.

- Đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.

- Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý.

2. Chủ đề ngày Pháp luật 2013:

“Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

3. Khẩu hiệu:

Các khẩu hiệu về Ngày Pháp luật năm 2013 gồm:

- “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”;

- “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ”;

- “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”;

- “Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân”;

- “Tôn trọng và chấp hành pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;

- “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ pháp luật”;

4. Nội dung cụ thể:

- Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí, vai trò của Hiến pháp năm 1992 và những đạo luật liên quan đến mọi cá nhân, tổ chức được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp thứ 6 như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) ...

- Phổ biến, giáo dục và triển khai thi hành các văn bản quy phạm pháp luật mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng, chú trọng các văn bản liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong đời sống dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội vừa được Chính phủ ban hành như:

+ Luật Viên chức 2010

+ Luật Khiếu nại 2011

+ Luật Tố cáo năm 2011

+ Bộ luật Lao động năm 2012

+ Luật Giám định tư pháp năm 2012

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012

+ Luật Thủ đô năm 2012

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012.

+ Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2009.

5. Hình thức phổ biến, tuyên truyền:

Việc tuyền truyền Ngày Pháp luật có thể bằng nhiều hình thức như: xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa dàm, hội nghị, hội thảo, tư vấn pháp luật, gửi văn bản, tra cứu thông tin trên mạng Internet...

6. Thời gian:

Thực hiện trong tuần lễ từ ngày 04/11/2013 đến ngày 11/11/2013.

7. Yêu cầu:

Triển khai Ngày Pháp luật phải được thực hiện đồng bộ, gắn kết chặt chẽ với các nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị và quá trình xây dựng, thi hành pháp luật của ngành Xây dựng, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là nội dung hướng dẫn việc thực hiện Ngày Pháp luật, đề nghị các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức triển khai thực hiện./.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2354/BXD-PC

 

Tài liệu đính kèm bài viết
CV2354-BXD-PC.pdfTải về
TAI LIEU NGAY PHAP LUAT.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)