Điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Thứ tư, 17/05/2023 16:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1337/UBND-KT ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 1944/BXD-VLXD có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 10 Luật Khoáng sản và Điều 11 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, không có nội dung liên quan đến việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trong nội dung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Do đó, đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý của việc điều chỉnh quy hoạch đối với việc chuyển các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường từ không đấu giá sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, đối với việc điều chỉnh quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 14 Luật Khoáng sản; điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giải thích một số điều Luật Quy hoạch và mục 47 và 48 Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02/12/2019 của Chính phủ. Việc xác định các khu vực khoáng sản đưa vào danh mục khu vực không đấu giá hoặc đấu giá quyền khai thác khoáng sản được quy định tại Điều 78 Luật Khoáng sản và Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP nêu trên.

Để có đầy đủ căn cứ cho việc điều chỉnh quy hoạch đối với các khu vực không đấu giá chuyển sang đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường (cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực khoáng sản) để được hướng dẫn thực hiện, đồng thời chịu trách nhiệm việc điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1944/BXD-VLXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)