Thông báo mời thầu của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Thứ hai, 02/03/2015 10:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo mời thầu dự án: Nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội :

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Địa chỉ: Km10 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Điện thoại: 84 4 3854 4346,

Email: pth@hn.vnn.vn, Web: http://www.hau.edu.vn

2. Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

3. Loại dự án:

- Dự án quan trọng quốc gia:

 

- Dự án thuộc nhóm A:

 

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C: X

 

- Dự án liên doanh:

 

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh:

 

 

- Dự án, dự toán khác:

4. Tên chủ đầu tư: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Cung cấp thiết bị và xây lắp mạng LAN.

6. Giá gói thầu: 4.632.153.673 (Bốn tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu một trăm lăm mươi ba nghìn sáu trăm bẩy mươi ba đồng).

B. Nội dung thông báo mời thầu:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên bên mời thầu: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị và xây lắp mạng LAN.

- Tên dự án: Nâng cấp hạ tầng mạng nội bộ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Nguồn vốn: Tổng công ty Điện lực Dầu khí- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 2 năm 2015 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2015.

- Địa điểm bán HSMT: Phòng Quản trị -Thiết bị, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

- Địa chỉ: Km10 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội. Liên hệ anh: Vũ Mạnh Cường, chuyên viên phòng Quản trị - Thiết bị, ĐT: 04.38542390

- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 (Hai triệu đồng chẵn)

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Quản trị -Thiết bị; Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội; Địa chỉ: Km10 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 3 năm 2015.

- Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 VNĐ (Bốn mươi lăm triệu đồng) hoặc bảo đảm bằng bảo lãnh ngân hàng.

- HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 16 tháng 03 năm 2015 tại Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. Vương Ngọc Lưu
 

Tài liệu đính kèm bài viết
thongbao_moithau_DHKTHN.pdfTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)