Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2024

Thứ ba, 06/02/2024 13:54
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 05/02/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh năm 2024.

Một góc Khu trung tâm xã Hòa An (Chiêm Hóa).

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu: Có thêm 12 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, gồm: Xã Đà Vị (Na Hang); xã Trung Hà (Chiêm Hóa); xã Yên Thuận, Yên Lâm, Bằng Cốc, (Hàm Yên); xã Lang Quán (Yên Sơn); xã Quyết Thắng, Đông Lợi, Đông Thọ, Vân Sơn, Hợp Hòa, Minh Thanh (Sơn Dương). Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, gồm: Các xã Hòa Phú, Kim Bình (Chiêm Hóa); xã Thái Hòa (Hàm Yên); xã Nhữ Hán, (Yên Sơn); xã Thái Long, thành phố Tuyên Quang. Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Xã Phúc Ninh, (Yên Sơn); xã Sơn Nam (Sơn Dương). Duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Thêm 14 thôn được công nhận đạt chuẩn “Thôn nông thôn mới” và 35 vườn hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”. Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí tại các vườn đã đạt chuẩn “Vườn mẫu nông thôn mới”. Số tiêu chí bình quân chung toàn tỉnh đạt 16,4 tiêu chí/xã.

UBND tỉnh giao: Các sở, ngành cấp tỉnh: Tăng cường hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu được giao quản lý, phụ trách thuộc các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

UBND huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục tiêu của Chương trình năm 2024; thực hiện duy trì, củng cố, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn đảm bảo đáp ứng theo quy định của các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng quý, sáu tháng, cả năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguồn: Tuyenquang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)