Bắc Giang triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

Thứ sáu, 12/01/2024 13:08
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 trên địa bàn tỉnh.


Bắc Giang triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2024.

Theo Kế hoạch, năm 2024, đối với cấp huyện tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các huyện đã đạt chuẩn NTM và thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Riêng huyện Tân Yên phấn đấu cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện NTM và NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, để sớm hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2025.

Đối với cấp xã chỉ đạo thực hiện thêm 05 xã đạt chuẩn NTM; 11 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao; 05 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. Các xã đã đạt chuẩn tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu thời gian tiếp theo.

Đối với cấp thôn phấn đấu thực hiện thêm 12 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn đạt thôn NTM; 72 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu.

Nâng cao chất lượng đời sống người dân nông thôn bao gồm: Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021-2025) giảm còn 1,8%; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 99,32% dân số; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch theo QC01 đạt 57,5%...  Đồng thời thực hiện hiệu quả các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025: Chương trình mỗi xã một sản phẩm; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh; Chương trình khoa học và công nghệ; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình chuyên đề nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM; Chương trình phát triển du lịch nông thôn. 

Để đạt được mục tiêu trên, Kế hoạch đề ra 06 nhiệm vụ, giải pháp, đó là: Tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn. Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. Phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Tạo chuyển biến môi trường nông thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự. Nhân rộng mô hình thôn NTM, kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ đối với xã phấn đấu đạt chuẩn; nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn để phấn đấu NTM nâng cao, kiểu mẫu. Rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ triển khai, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội thành viên và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện xây dựng NTM, khắc phục tâm lý thụ động thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM tại địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM, nâng cao, kiểu mẫu đảm bảo khách quan, đúng quy định; giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại các cấp; hướng dẫn Nhân dân phát huy vai trò giám sát ở cộng đồng.

Các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch của UBND tỉnh và của ngành, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện để hoàn thành mục tiêu đề ra; chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện nội dung tiêu chí thuộc lĩnh vực ngành quản lý; hướng dẫn, hỗ trợ các huyện chỉ đạo các xã trong thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM, nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo lĩnh vực được phân công; chỉ đạo và hướng dẫn UBND huyện Tân Yên trong rà soát, triển khai, thực hiện Bộ tiêu chí huyện NTM, nâng cao giai đoạn 2021-2025 để làm căn cứ triển khai thực hiện và phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao vào năm 2025; căn cứ nguồn vốn đã phân bổ cho ngành quản lý, ưu tiên lựa chọn cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM, nâng cao, kiểu mẫu và thôn đạt chuẩn thôn NTM, kiểu mẫu năm 2024.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)