Hướng dẫn thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ ba, 09/08/2022 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 09/8/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 3094/BXD-QHKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung thuộc Chương trình như sau:

1. Nội dung thành phần số 01

Nội dung 01: Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chung xây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. Tập trung quy hoạch lại các khu cụm dân cư/thôn, bản tại các xã biên giới.

Nội dung 02:  Rà soát, điều chỉnh lập quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn.

Đối với 02 nội dung liên quan đến công tác quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch xây dựng vùng huyện, Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể tại Văn bản số 2037/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.  

2. Nội dung thành phần số 04

Nội dung 02: Triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư.

Về việc triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở xóa nhà tạm, dột nát

Hiện nay, trên cả nước có 02 chương trình mục tiêu quốc gia có nội dung hỗ trợ nhà ở để xóa nhà tạm, nhà dột nát, cụ thể như sau:

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Nội dung hỗ trợ về nhà ở thuộc dự án 1 của Chương trình do Ủy ban Dân tộc là đơn vị chủ trì thực hiện.

(2) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ)

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg, Bộ Xây dựng được giao chủ trì thực hiện dự án 5: “Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo”, theo đó mục tiêu của dự án hỗ trợ nhà ở cho khoảng 100.000 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Về nâng cao chất lượng nhà ở

Nhà ở nông thôn đạt chuẩn theo các yêu cầu được hướng dẫn tại Văn bản số 2037/BXD-QHKT ngày 27/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025. Do đó căn cứ các quy định nêu trên, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, xây dựng nội dung về nâng cao chất lượng nhà ở nông thôn.

3. Nội dung thành phần số 07

Nội dung 04: Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch.

Việc “Cải tạo nghĩa trang phù hợp với cảnh quan môi trường; xây dựng mới và mở rộng các cơ sở mai táng, hỏa táng phải phù hợp với các quy định và theo quy hoạch” đã được quy định, hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng; quá trình cải tạo nghĩa trang cần tuân thủ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng và QCVN 07-10:2016/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – Công trình nghĩa trang và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quy hoạch, xây dựng hiện hành.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3094-BXD-QHKT_09082022.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3094/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)