Gia Lai phân công phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới

Thứ ba, 19/07/2022 13:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 18-7, UBND tỉnh đã có Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh) chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Hướng dẫn triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương liên quan trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; theo dõi, đôn đốc, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện; tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng, động viên kịp thời địa phương có kết quả thực hiện tốt; kiến nghị, đề xuất phê bình, kiểm điểm đối với những cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ nhưng thực hiện chậm trễ kéo dài hoặc không thực hiện.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu điều chỉnh, bổ sung thành viên Đoàn thẩm định/thẩm tra theo các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ phân công và theo nguyên tắc tinh gọn về bộ máy; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.


Người dân xã Chư Hdrông (TP. Pleiku) tham gia làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới gắn với các phong trào, các cuộc vận động của tổ chức mình phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện các Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới” do UBND tỉnh phát động.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tại địa phương quản lý; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn; phân công các phòng, ban và UBND cấp xã trong việc thực hiện các Bộ tiêu chí nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao; chủ động cân đối, bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương theo quy định, có giải pháp lồng ghép các nguồn vồn từ các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách đã ban hành và huy động hiệu quả các nguồn lực hợp pháp khác để đảm bảo mục tiêu đã đề ra, trong đó ưu tiên đầu tư, hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới/nông thôn mới nâng cao, các xã phấn đấu không còn dưới 15 tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Định kỳ (trước ngày 5 của tháng cuối quý) và đột xuất (theo yêu cầu của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025) các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo dõi, chỉ đạo.

Nguồn: baogialai.com.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)