Văn phòng Bộ

Thứ tư, 27/09/2017 13:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vị trí, chức năng:Văn phòng Bộ là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ đã được phê duyệt; kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ; tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, tài chính, bảo mật, bảo vệ, quân sự, y tế của cơ quan Bộ.Văn phòng Bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu để giao dịch, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Bộ và Bộ trưởng; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và Bộ trưởng; đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ gửi các cơ quan của Đảng và Nhà nước theo phân công của Bộ trưởng.

2. Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ Bộ giao; chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Bộ; thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Bộ chủ trì.

3. Theo dõi, đôn đốc việc xây dựng và ban hành cợ chế chính sách, văn bản hành chính của Bộ; thẩm tra về nội dung, thể thức và trình tự, thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Bộ.

4. Xây dựng trình Bộ ban hành Quy chế làm việc của cơ quan Bộ; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện trong cơ quan Bộ.

5. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin, các đơn vị báo chí, xuất bản và các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, những thành quả và đóng góp của ngành Xây dựng ở trong và ngoài nước; giúp Bộ trưởng trong việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ; nghiên cứu, tổng hợp, đề xuất với lãnh đạo Bộ phương hướng, biện pháp xử lý các phản ánh, kiến nghị; đôn đốc các đơn vị được giao giải quyết, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị và công khai kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị.

7. Chủ trì triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Bộ.

8. Xây dựng, triển khai quá trình xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các đơn vị thuộc Bộ; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị thuộc Bộ; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo Bộ trưởng, các cơ quan chức năng về kết quả thực hiện; đề xuất, kiến nghị xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

9. Tổ chức quản lý và điều hành công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật, bảo vệ, y tế trong cơ quan Bộ; hướng dẫn thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ đối với các đơn vị thuộc Bộ.

10. Phối hợp với Cục Công tác phía Nam trong việc chuẩn bị chương trình, kế hoạch công tác, các điều kiện, phương tiện làm việc và bố trí đón tiếp lãnh đạo Bộ, các đoàn cán bộ, công chức của khối cơ quan Bộ đi công tác tại các tỉnh khu vực phía Nam.

11. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách khác, công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật và của Bộ Xây dựng.

12. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm phương tiện và điều kiện làm việc của cơ quan Bộ; tổ chức công tác lễ tân, phục vụ khách trong nước và khách nước ngoài đến làm việc tại cơ quan Bộ theo quy định; bảo đảm trật tự kỷ luật, kỷ cương, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ trong cơ quan Bộ.

13. Giúp việc Bộ trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Thành viên Chính phủ.

14. Chánh Văn phòng Bộ được quyền:

14.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ báo cáo, cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Bộ và Bộ trưởng.

14.2. Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ đến các cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện; phân phối công văn, giấy tờ đến các đơn vị để giải quyết công việc kịp thời.

14.3. Đề nghị lãnh đạo Bộ tạm hoãn hoặc điều chỉnh các cuộc họp của lãnh đạo Bộ chủ trì theo lịch đã ghi nếu kiểm tra thấy việc chuẩn bị nội dung, tài liệu chưa đầy đủ hoặc các thành phần dự họp chưa đúng, đủ theo triệu tập; trả lại văn bản của các cơ quan, đơn vị trình lãnh đạo Bộ khi kiểm tra thấy không đúng thể thức, trình tự, thủ tục hành chính hoặc phát hiện thấy có nội dung không phù hợp.

14.4. Thông báo về việc thay đổi nhân sự Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

14.5. Theo ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, được triệu tập và chủ trì hội nghị với các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất ý kiến giải quyết một số công việc trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ quyết định.

14.6. Ký văn bản hành chính và sử dụng con dấu của Văn phòng Bộ theo quy định của pháp luật.

14.7. Thừa lệnh Bộ trưởng ký một số văn bản theo quy định tại Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao.

Cơ cấu tổ chức:

1. Các đơn vị trực thuộc:

1.1. Phòng Tổng hợp.

1.2. Phòng Hành chính - Lưu trữ.

1.3. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

1.4. Phòng Thông tin và Truyền thông.

1.5. Phòng Quản trị.

1.6. Phòng Tài vụ.

1.7. Phòng Bảo vệ.

1.8. Đội xe.

Các phòng (đội) có Trưởng phòng, một số Phó trưởng phòng và các công chức, viên chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu nhiệm vụ công tác của Văn phòng Bộ theo từng thời kỳ.
Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể và bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các đơn vị trực thuộc Văn phòng Bộ do Bộ trưởng quyết định theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 

2. Lãnh đạo Văn phòng Bộ:

2.1. Văn phòng Bộ có Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng.

2.2. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

2.3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ, Chánh Văn phòng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Văn phòng Bộ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng (đội) trực thuộc; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi đơn vị, cá nhân trong Văn phòng Bộ và báo cáo Bộ trưởng.

2.4. Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Bộ; Phó Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 989/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)