Vụ Pháp chế

Thứ tư, 27/09/2017 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vị trí, chức năng: Vụ Pháp chế là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước bằng pháp luật trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ được Chính phủ giao; tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Về công tác xây dựng pháp luật:

1.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, lập chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật dài hạn, hàng năm của Bộ Xây dựng; theo dõi, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt.

1.2. Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Bộ trưởng.

1.3. Thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định.

1.4. Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

1.5. Góp ý văn bản do các cơ quan khác soạn thảo theo phân công của Bộ trưởng.

1.6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

2. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

2.1. Chủ trì lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng phê duyệt; chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.2. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tiến hành kiểm tra, sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật báo cáo Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

3. Về công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật:

3.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành khác, các địa phương ban hành liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật.

3.2. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

4. Về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật:

4.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

4.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo kế hoạch sau khi được phê duyệt; báo cáo kết quả về công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

4.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc cập nhật văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hợp nhất lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định.

5. Về pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật:

5.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các đề mục thuộc thẩm quyền pháp điển của Bộ trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

5.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các đề mục theo kế hoạch được phê duyệt, báo cáo kết quả công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

6. Về công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật:

6.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản hợp nhất quy phạm pháp luật theo quy định.

6.2. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật hợp nhất của các đơn vị liên quan soạn thảo trước khi trình Bộ trưởng ký xác thực.

6.3. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất kết quả công tác công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

7. Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:

7.1. Chủ trì lập chương trình, kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật hàng năm trình Bộ trưởng phê duyệt; chủ trì tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

7.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

7.3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

8. Về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

8.1. Lập chương trình, kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hàng năm trình Bộ trưởng phê duyệt; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

8.2. Chủ trì, phối hợp với các đon vị liên quan tổ chức thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

8.3. Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với Bộ trưởng và Chính phủ theo quy định.

9. Về công tác bồi thường của Nhà nước: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước trong phạm vi các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

10. Về công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức hoặc tham gia thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của Bộ theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác tham mưu các vấn đề pháp lý và tham gia tố tụng:

11.1. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Bộ trưởng.

11.2. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Bộ trưởng về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Bộ theo quy định của pháp luật.

11.3. Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Bộ trưởng.

12. Về hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế: Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế đối với bộ phận pháp chế ở các đơn vị thuộc Bộ, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

13. Về thi đua khen thưởng trong công tác pháp chế: Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất Bộ trưởng khen thưởng hoặc soạn thảo văn bản trình Bộ trưởng đề nghị cơ quan có thẩm quyền khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác pháp chế.

14. Về hợp tác với nước ngoài về pháp luật: Chủ trì hoặc phối họp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình kế hoạch, dự án hợp tác với nước ngoài về pháp luật theo sự phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

15. Vụ trưởng Vụ Pháp chế được quyền:

15.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho công tác pháp chế của Bộ.

15.2. Giải đáp pháp luật về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng.

15.3. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo phân công, phân cấp của Bộ.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Pháp chế có Vụ trưởng, một số Phó vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế, Vụ trưởng có trách nhiệm lập kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 987/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)