Vụ Tổ chức cán bộ

Thứ hai, 22/04/2019 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Vị trí, chức năng: Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức thuộc Bộ Xây dựng, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng quản lý các lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng, kỷ luật và công tác Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.

Nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng các chủ trương, định hướng, chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn về các lĩnh vực công tác theo chức năng được giao để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành hoặc Bộ phê duyệt, ban hành theo thẩm quyền.

2. Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực và chiến lược đào tạo phát triển nguồn nhân lực ngành Xây dựng để Bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc Bộ phê duyệt theo thẩm quyền; tổ chức, hướng dẫn việc thực hiện sau khi được phê duyệt. Phối hợp với với các đơn vị liên quan thuộc Bộ và Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, xây dựng chương trình đào tạo kiến trúc sư, kỹ sư và các cấp bậc nghề nghiệp khác thuộc các chuyên ngành xây dựng.

4. Xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, trung hạn, hàng năm của Bộ; theo dõi, tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện.

5. Việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp:

5.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Bộ trưởng quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, chế độ tiền lương đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên tại các tổng công ty 100% vốn nhà nước và Người đại diện vốn Nhà nước tại các Tổng công ty cổ phần có vấn góp Nhà nưóc do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu.

5.2. Chủ trì thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động, quỹ tiền lương của Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện, Kiểm soát viên.

6. Hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập; quản lý, lưu trữ Bản kê khai theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc ngành Xây dựng về việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ theo chức năng được Bộ giao.

8. Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, lao động, tiền lương, cải cách hành chính, y tế, báo chí, xuất bản, thi đua, khen thưởng, kỷ luật của các đơn vị thuộc ngành Xây dựng.

9. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các địa phương để thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong các lĩnh vực công tác của Vụ.

10. Thực hiện các nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Bộ Xây dựng; Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng; Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Bộ Xây dựng.

11. Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng; nhiệm vụ của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Xây dựng; theo dõi công tác xây dựng Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ các đơn vị trực thuộc Bộ.

12. Đầu mối giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động của các hội, hiệp hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

13. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ được quyền:

13.1. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ cung cấp tài liệu, số liệu cần thiết phục vụ cho việc thực hiện các lĩnh vực công tác của Vụ.

13.2. Được dự các cuộc họp của cấp uỷ Đảng các đơn vị trực thuộc Bộ bàn về kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện chính sách cán bộ, bố trí sử dụng cán bộ.

13.3. Được Bộ trưởng uỷ quyền ký một số văn bản về các lĩnh vực công tác của Vụ theo quy định của Quy chế làm việc của cơ quan Bộ Xây dựng.

14. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao. 

Cơ cấu tổ chức:

1. Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng, một số Phó Vụ trưởng và các công chức chuyên môn, nghiệp vụ với định biên phù hợp nhu cầu công tác của Vụ theo từng thời kỳ.

2. Vụ trưởng và Phó Vụ trưởng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của Đảng và pháp luật.

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng có trách nhiệm cụ thể hoá thành chương trình, kế hoạch công tác cho từng giai đoạn, xác định nhu cầu biên chế của Vụ; xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Vụ; phân công nhiệm vụ, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong Vụ và báo cáo Bộ trưởng.

4. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Vụ; Phó Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.


Nguồn: Quyết định 999/QĐ-BXD; Quyết định 299/QĐ-BXD.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)