Công văn của Bộ Xây dựng hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT- BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và lập, quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ sáu, 30/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 27/12/2005 Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 2685/BXD-KTTC hướng dẫn bổ sung một số điểm trong Thông tư số 02/2005/TT- BXD và Thông tư số 04/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hợp đồng trong hoạt động xây dựng và lập, quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình theo đề nghị của một số Bộ, Ngành, địa phương.
Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình để thi hành Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Một số nội dung được bổ sung theo công văn này như sau:
1. Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005 hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng:
Mục 3.2, điểm II, Phần II - Quy định cụ thể được bổ sung thêm các trường hợp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng như sau:
d. Khi người quyết định đầu tư hoặc chủ đầu tư điều chỉnh dự án do thấy xuất hiện những yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn cho dự án.
e. Khi quy hoạch xây dựng đã được duyệt thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến dự án.
2. Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình:
Định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng của 5 loại công trình xây dựng được quy định tại bảng số 2 Phụ lục số 3 Thông tư 04/2005/TT-BXD. Ngoài các mức được quy định nêu trên, định mức chi phí chung trong dự toán chi phí xây dựng được bổ sung thêm một số trường hợp như sau:
- Đối với công trình dân dụng được bổ sung:
+ Công trình tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, văn hóa: 10%.
- Đối với công trình giao thông được bổ sung:
+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt: 12%.
+ Công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường sông, hệ thống báo hiệu hàng hải: 20%.
- Chi phí chung của công tác thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng các công trình xây dựng được tính bằng 65% trên chi phí nhân công trong dự toán.
Văn bản này hướng dẫn bổ sung một số nội dung trong các Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/02/2005, Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng. Trong quá trình thực hiện, nếu còn điểm nào chưa rõ, đề nghị các Bộ, Ngành, địa phương phản ánh kịp thời về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết.

Nguyễn Thị Đỗ Hạo
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)