Tập trung thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ ba, 06/02/2024 13:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, để đẩy nhanh việc triển khai thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là các quan điểm, mục tiêu phát triển, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, phương án phát triển ngành, lĩnh vực, các dự án ưu tiên... đi vào thực tiễn hoạt động của từng ngành, từng cấp, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn quản lý, tập trung quán triệt nội dung và tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Quy hoạch thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1519/QĐ-TTg ngày 2/12/2023.

Khẩn trương tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch thành phố; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật. Chủ động bám sát, đánh giá đúng tình hình, tăng cường năng lực thực hiện hiệu quả các nội dung Quy hoạch thành phố; tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quá trình lập quy hoạch theo quy định, đảm bảo tiến độ, tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch.

Cơ quan, đơn vị liên quan đến các nội dung hợp phần tích hợp khẩn trương tổ chức thực hiện đến đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị mình, góp phần đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình triển khai và quản lý nội dung liên quan đến Quy hoạch thành phố và các quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và vận động Nhân dân bằng nhiều hình thức thích hợp về nội dung Quy hoạch thành phố, các quy định hiện hành trong công tác quy hoạch nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong Nhân dân khi triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu từng cơ quan, đơn vị, địa phương trên tinh thần “Chủ động, khẩn trương và chặt chẽ” tích cực tham gia, phối hợp và đề xuất những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc báo cáo về quy hoạch khi có yêu cầu của cơ quan cấp trên và các văn bản hướng dẫn theo quy định. Chủ trì, phối hợp tham mưu, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp với yêu cầu phát triển của thành phố và quy định của pháp luật để huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; đề xuất UBND thành phố xem xét, quyết định.

Nguồn: Cantho.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)