Quảng Ngãi: Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030

Thứ tư, 06/09/2023 15:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4211/UBND-KTTH triển khai thực hiện Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả, thực chất, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 90/NQ-CP ngày 16/6/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050góp phần thúc đẩy hình thành, phát triển vùng động lực miền Trung.

 Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của các Bộ, cơ quan Trung ương chủ quản đã nêu tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 và Nghị quyết số 90/NQ-CP, chủ động, tăng cường phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương chủ quản để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của tỉnh; kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý vấn đề phát sinh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc giám sát, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao

Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các dự án theo Nghị quyết số 90/NQ-CP

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giao thông vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Khoa học và Công nghệ làm đầu mối, chủ động phối hợp với Bộ, ngành chủ quản triển khai thực hiện các dự án tại Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-CP.

 Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành hướng dẫn UBND thành phố, thị xã xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ triển khai dự án Hạ tầng kỹ thuật đô thị, xây dựng, cải tạo, tái thiết và phát triển đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng đô thị (đối với các đô thị vừa và lớn từ loại III trở lên) tại Mục II, Phụ lục III kèm theo Nghị quyết số 90/NQ-CP; trong đó cần xác định rõ, đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra và phân công các đơn vị thực hiện.

 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 và Nghị quyết số 90/NQ-CP.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành, tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện.

 Trong quá trình thực hiện, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các sở, ban ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hằng năm, căn cứ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của các sở, ban ngành, địa phương; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)