Bắc Ninh: Tăng cường rà soát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản

Thứ ba, 13/06/2023 14:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành văn bản số 1768/UBND-XDCB về việc tăng cường, rà soát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

Thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đầy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và văn bản số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng về việc rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; văn bản số 2309/BXD-QHKT ngày 05/6/2023 của Bộ Xây dựng về việc rà soát công tác lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng và Chi thị số 06/CT-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 Khần trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023 và văn bản số 1638/UBND-NC ngày 31/5/2023 của Chủ tịch UBND tinh về việc triển khai thực hiện Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19/4/2023.

Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của đơn vị để kịp thời tham mưu, quyết định theo thẩm quyền, nhất là đối với những công việc đã để chậm, kéo dài. Tập trung tham mưu, chi đạo quyết liệt, đồngthời giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thẩm định chủ trương đầu tư các dự án khu nhà ở đấu giá; đối với các dự án đã bồi thường, giải phóng mặt bằng nhưng chưa có trong quy hoạch phân khu được phê duyệt, cho phép thẩm định chủ trương đầu tư để đấy nhanh tiến độ; yêu cầu trước khi đấu giá phải có trong quy hoạch phân khu đô thị được phê duyệt. Chịu trách nhiệm tham mưu, thực hiện gia hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với các trường hợp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư đã quá thời hạn do nguyên nhân khách quan theo Luật Đầu tư, hoàn thành trước 30/6/2023.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan kịp thời cập nhật các chủ trương, định hướng mới của tỉnh và trung ương vào Quy hoạch tỉnh đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định (Sân bay Gia Bình và các khu chức năng, đô thị xung quanh Sân bay tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội đối với khu vực Nam sông Đuống và của tinh...).

Chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện rà soát tổng thể trình tự, thủ tục đầu tư đối với từng dự án khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tinh (xây dựng mẫu báo cáo yêu cầu UBND cấp huyện rà soát để tổng hợp); phối hợp với các Sở, ngành tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết dứt điểm việc hoàn thiện, bổ sung các thủ tục đầu tư theo quy định pháp luật (nếu còn thiếu), báo cáo UBND tỉnh trong Quý III năm 2023.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND thành phố, thị xã, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai các quy hoạch phân khu đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tại văn bản số 150/UBND-XDCB ngày 09/5/2023 đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian lập, thẩm định quy hoạch phân khu, báo cáo UBND tinh trước 20/6/2023. Giải quyết dứt điểm đối với việc lập, thẩm định, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu không bị ảnh hưởng của đồ án Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đang trình phê duyệt. Đối với các dự án đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh đã phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh thì rà soát, thực hiện điều chinh các quy hoạch để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch.

Rà soát các khu đô thị, khu nhà ở (trừ dự án khu nhà ở đấu giá) đã và đang triển khai trên địa bàn tinh; chỉ đạo, đề xuất biện pháp cụ thể giải quyết dứt điểm những tồn tại đối với khu đô thị, khu nhà ở chậm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng thống kê, phân loại, xác định trách nhiệm đầu tư xây dựng của từng ngành, địa phương, chủ đầu tư đối với các công trình còn lại của từng khu nhà ở, khu đô thị, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, có cam kết thực hiện của nhà đầu tư. Trước mắt giải quyết dứt điểm việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng, xử lý nước thải,.., hoàn thành trong năm 2023.

Rà soát tổng thể các dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo Hợp đồng dự án có sử dụng đất, rà soát các dự án cần phải ký Phụ lục Hợp đồng dự án có sử dụng đất, tổng hợp, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7 năm 2023. Chịu tránh nhiệm tổ chức công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử danh mục các dự án và có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chi đạo, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn việc chuyển nhượng dự án; mua bán đất ở, nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền. Đầy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời có biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

 Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025; báo cáo UBND tỉnh gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Chính phủ phê duyệt đảm bảo theo các quy định của pháp luật và theo chi đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4707/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2421/UBND-TNMT ngày 22/8/2022 và số 1302/UBND-TNMT ngày 05/5/2023 (trong đó bám sát chỉ tiêu các loại đất đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; Chỉ tiêu tỉnh đề nghị bổ sung; Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch xây dựng...). Đôn đốc, hướng đẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố lập điều chinh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xác định giá đất cụ thể để làm căn cứ tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Yêu cầu chủ đầu tư của 13 dự án giao đất có thu tiền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất có thay đổi quy hoạch chi tiết (theo báo cáo số 75/BC-STNMT ngày 05/5/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường), hoàn thiện hồ sơ xác định bổ sung tiền sử dụng đất (nếu có), thời gian gửi hồ sơ trong tháng 6/2023. Đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện hồ sơ xác định giá khởi điểm đối với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất đủ điều kiện.

Khẩn trương rà soát các dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh cho phép gia hạn thời gian sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp đã hết thời gian gia hạn; đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đôn đốc các dự án đã được UBND tỉnh gia hạn thời gian sử dụng đất 24 tháng để sớm đưa đất vào sử dụng đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành theo thẩm quyền các văn bản để tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, theo trình tự thủ tục rút gọn.

Sở Tư pháp khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bồ sung Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 27/01/2023 của UBND tỉnh ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tình, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ và các quy định hiện hành, thời gian trước ngày 08/7/2023.

Hoàn thiện quy trình phối hợp thực hiện rà soát trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đề nghị cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất; báo cáo UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2023.

Đầy mạnh công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung hoàn thành việc lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp huyện đảm bảo theo các quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 02/5/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 4707/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2421/UBND-TNMT ngày 22/8/2022 và số 1302/UBND TNMT ngày 05/5/2023 (trong đó bám sát chỉ tiêu các loại đất đã được cấp có thẩm quyền phân bố; Chỉ tiêu tỉnh đề nghị bổ sung; Quy hoạch tỉnh; Kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và các quy hoạch xây dựng,...).

Tổ chức kiểm tra cụ thể từng dự án ở đấu giá trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực đầy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và hoàn thành theo tiến độ được duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các dự án chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; chuyển nhượng dự án, mua bán đất ở, nhà ở khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Đối với các dự án đã đầu tư xây dựng hoàn thành, khẩn trương triển khai công tác kiểm tra quản lý chất lượng, nghiệm thu hoàn thành, quyết toán và bàn giao cho địa phương quản lý. Địa phương nào có trên 5 dự án để xảy ra những tồn tại nêu trên sẽ không được phép triển khai dự án mới.

Tập trung đầy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện đối với các dự án trọng điểm (như Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đường giao thông, khu đô thị,.. .) đảm bảo đáp ứng tiến độ và thu hút đầu tư.

 Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tinh phế duyệt.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo này. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện, kịp thời tham mưu đề xuất; tổng hợp, báo cáo, dự thảo văn bản UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Công điện 469/CĐ-TTg ngày 25/5/2023 trước ngày 20 hằng tháng để báo cáo Văn phòng Chính phủ.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)