Hải Dương: Chỉ đạo tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Thứ năm, 08/06/2023 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết.

UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các nhà đầu tư lĩnh vực bất động sản.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung giải quyết theo nguyên tắc vướng mắc thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải giải quyết.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc; rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
- Theo chức năng, phân công, nhiệm vụ chủ động tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Chịu trách nhiệm quyết định hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền hoặc được phân cấp, ủy quyền theo quy định pháp luật; không trình, báo cáo hoặc tham mưu báo cáo lên cấp trên hoặc lạm dụng việc lấy ý kiến của các cơ quan cấp trên để né tránh trách nhiệm

- Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, công việc của địa phương, của cơ quan, đơn vị để kịp thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, nhất là đối với những công việc đã để chậm trễ, kéo dài

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng thời giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý của sở, ban, ngành, địa phương

Các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung rà soát việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực quản lý; đối với các quy hoạch đến nay đã quá thời hạn thì thực hiện theo Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội; các sở, ban, ngành địa phương hoàn thành, gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 6 năm 2023; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Rà soát, báo cáo danh mục dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; xác định rõ các nguyên nhân của vướng mắc hoặc triển khai chậm; đề xuất phương án tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh. Báo cáo gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 09 tháng 6 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều chỉnh quy hoạch, lập bổ sung quy hoạch đúng quy định của pháp luật 

Đối với các dự án bất động sản (khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, dự án bất động sản khác) đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu (hoặc chưa có quy hoạch phân khu), quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (đối với quy hoạch tỉnh), Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với quy hoạch chi tiết các khu công nghiệp), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (đối với quy hoạch chi tiết các khu dân cư, khu đô thị, cụm công nghiệp, các quy hoạch của dự án bất động sản còn lại trên địa bàn) có trách nhiệm rà soát, thực hiện điều chỉnh các quy hoạch theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh quy hoạch, lập bổ sung quy hoạch đúng quy định của pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tập trung thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, công tác nghiệm thu, bàn giao hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo thẩm quyền và quy định pháp luật, bảo đảm việc sử dụng đất hiệu quả, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện việc xác định giá đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát Ngân sách Nhà nước. 

- Khẩn trương lập, trình thẩm định, trình phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (quy hoạch xây dựng vùng huyện Kim Thành, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, quy hoạch chung thành phố Chí Linh,…); phối hợp với các nhà đầu tư có liên quan tổ chức lập quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp (khu công nghiệp Đại An mở rộng, khu công nghiệp Tân Trường mở rộng,..).

- Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xã theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (Công văn số 1338/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chung thị trấn, quy hoạch chung xây dựng xã) và các đồ án quy hoạch chi tiết (theo kế hoạch lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, chỉ đạo tại Công văn số 319/UBND-VP ngày 08 tháng 02 năm 2023 về việc tổ chức lập và triển khai thực hiện kế hoạch, danh mục lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh năm 2023).

Sở Xây dựng:

- Khẩn trương đôn đốc việc lập, thẩm định, phê duyệt (bao gồm cả điều chỉnh quy hoạch) quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó, việc lập quy hoạch phải bảo đảm quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

- Chủ trì, khẩn trương nghiên cứu, tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở và các pháp luật khác liên quan theo trình tự thủ tục rút gọn.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất các cấp bảo đảm quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp (đối với bất động sản công nghiệp), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác theo dõi, giám sát tình hình thị trường bất động sản tại địa phương để kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh biện pháp, giải pháp phù hợp ổn định tình hình, giữ cho thị trường phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

- Hướng dẫn, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ rà soát đối với các dự án bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa được cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh

-  Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật.

- Giao Giám đốc Sở Xây dựng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về nội dung tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững trên địa bàn tỉnh. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng thời hạn đã được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 

Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính huy động các tổ chức, chuyên gia để tham mưu định giá đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của tỉnh, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Việc xác định giá đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại các Điều 108, 112, 114 Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không gây thất thoát Ngân sách Nhà nước. Trường hợp có vướng mắc có văn bản hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời. 

- Chủ trì nghiên cứu, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định cụ thể theo thẩm quyền để triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác liên quan theo trình tự thủ tục rút gọn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất (05 năm của tỉnh, hàng năm của cấp huyện) bảo đảm 4 quỹ đất cho nhu cầu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhu cầu sử dụng đất theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

- Chủ trì tập trung tham mưu, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đầu tư, bảo đảm sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan rà soát các quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư của các dự án bất động sản đã quá thời hạn do nguyên nhân khách quan theo Luật Đầu tư, tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh gia hạn theo quy định của pháp luật về đầu tư; hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp bất động sản có liên quan rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc; xác định rõ các nguyên nhân; kịp thời tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của tỉnh. Tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, trong đó, chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 12 tháng 6 năm 2023 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

- Chủ trì xây dựng danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam danh mục các dự án đủ điều kiện để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát, tổng hợp các dự án nhà ở thương mại mà chưa bố trí quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu.

Sở Nội vụ: 

- Chủ trì tham mưu triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Công điện số 280/CĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương (đã được giao nhiệm vụ tại Công văn số 1724/UBND-VP ngày 23 tháng 5 năm 2023 và Công văn số 1279/UBND-VP ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
- Chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế thực hiện: việc xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân né tránh, đùn đẩy công việc, thoái thác nhiệm vụ, thiếu trách nhiệm để xảy ra chậm trễ hoặc không quyết định vấn đề, công việc thuộc thẩm quyền; thực hiện luân chuyển, xử lý cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. 

Sở Tư pháp

Chủ trì hướng dẫn, giám sát, thẩm định việc ban hành các quy định thực hiện pháp luật về đất đai, nhà ở và các pháp luật khác liên quan theo trình tự thủ tục rút gọn (thực hiện điểm h khoản 11 Công điện số 469/CĐTTg ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ).

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh giúp lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật, việc giải quyết các công việc của các cấp, các ngành, cơ quan trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền; báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định.

Nguồn: Haiduong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)