Kế hoạch thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Thứ năm, 25/05/2023 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà – Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia vừa ký Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện công tác thẩm định Quy hoạch; phân công trách nhiệm với các bộ, ngành và địa phương (thông qua thành viên hội đồng thẩm định) trong quá trình thẩm định quy hoạch.

Các nhiệm vụ chủ yếu và dự kiến tiến độ, phân công thực hiện như sau:

Thời gian

Nội dung nhiệm vụ

Cơ quan/cá nhân thực hiện

Cơ quan/cá nhân phối hợp

20/5/2023 - 25/5/2023

Gửi hồ sơ Quy hoạch đến các thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch/Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

25/5/2023 - 18/6/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến thẩm định bằng văn bản đối với hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

18/6/2023 - 20/6/2023

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định và trình xin ý kiến Chủ tịch Hội đồng về việc tổ chức họp Hội đồng

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy hoạch

20/6/2023 -30/6/2023

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định (theo lịch của Chủ tịch Hội đồng)

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quy hoạch

30/6/2023 - 05/7/2023

Dự thảo báo cáo thẩm định,  gửi lấy ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

- Thành viên Hội đồng thẩm định

- Cơ quan lập quy  hoạch

05/7/2023 - 15/7/2023

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo báo cáo thẩm định

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

15/7/2023 - 25/7/2023

Hoàn thiện, trình Chủ tịch Hội đồng thông qua báo cáo thẩm định

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy  hoạch

25/7/2023 - 10/8/2023

Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo kết luận Hội đồng

Cơ quan lập quy hoạch

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch

10/8/2023 - 15/8/2023

Kiểm tra hồ sơ quy hoạch do cơ quan lập quy hoạch đã hoàn thiện, trình văn bản xin ý kiến thành viên hội đồng để rà soát hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

Cơ quan lập quy  hoạch

15/8/2023 - 27/8/2023

 

Thành viên Hội đồng thẩm định cho ý kiến đối với việc giải trình, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch

Thành viên Hội đồng thẩm định

 

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

27/8/2023 - 30/8/2023

Tổng hợp ý kiến rà soát hồ sơ quy hoạch của thành viên Hội đồng thẩm định, đóng dấu xác nhận đã kết thúc thẩm định vào hồ sơ quy hoạch

Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định

 

Nhiệm vụ, trách nhiệm các thành viên Hội đồng thẩm định

Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ trình thẩm định quy hoạch, chuẩn bị ý kiến góp ý bằng văn bản tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định; thẩm định các nội dung của quy hoạch theo quy định Điều 32 Luật Quy hoạch, trong đó nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của bộ, ngành, đơn vị được cử đại diện và tham gia ý kiến đối với các vấn đề liên quan khác của quy hoạch nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của Quy hoạch.

Các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng cơ quan về nội dung công việc được Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những ý kiến tham gia đối với Quy hoạch; phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch rà soát các nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định trong hồ sơ, tài liệu quy hoạch trước khi hồ sơ, tài liệu quy hoạch được đóng dấu xác nhận.

Thành viên phản biện nghiên cứu, đánh giá và báo cáo Hội đồng thẩm định toàn bộ nội dung quy hoạch; thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 35 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ.

Các thành viên Hội đồng tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng thẩm định khi được triệu tập; thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại mục 2 bản Kế hoạch này và các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng thẩm định giao.

Các thành viên Hội đồng có quyền yêu cầu cơ quan thường trực hội đồng cung cấp các hồ sơ, tài liệu quy hoạch; bảo lưu ý kiến của mình.

Quyền và trách nhiệm của Cơ quan thường trực hội đồng

Cơ quan thường trực hội đồng thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/5/2019 của Chính phủ và các nhiệm vụ được phân công ở trên; chuẩn bị nội dung, chương trình họp Hội đồng thẩm định; mời họp và chuẩn bị tài liệu và phương tiện phục vụ các cuộc họp Hội đồng thẩm định.

Đồng thời, đôn đốc các thành viên Hội đồng thẩm định triển khai công tác thẩm định theo nhiệm vụ được giao; tổng hợp các nội dung có ý kiến khác nhau liên quan đến ngành, địa phương trong quá trình thẩm định, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)