Lạng Sơn: Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn

Thứ ba, 17/01/2023 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn (Quyết định số 41/QĐ-UBND, ngày 12/1/2023).

Về nội dung phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030: diện tích đất được cấp tỉnh phân bổ gồm đất nông nghiệp là 56.377,1 ha; đất phi nông nghiệp là 3.810,7 ha; đất chưa sử dụng là 9.753,5 ha. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất: đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 549,69 ha. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng: đất nông nghiệp là 1.418,14 ha; đất phi nông nghiệp là 50,86 ha.

Về Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Bắc Sơn: đất nông nghiệp là 55.419,20 ha; đất phi nông nghiệp là 3.367,60 ha; đất chưa sử dụng là 11.154,56. 

UBND huyện Bắc Sơn có trách nhiệm: công bố công khai Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Lập và trình phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo đúng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt làm căn cứ tổ chức, thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng và giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)