Tổ chức hội thảo khoa học phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô

Thứ ba, 20/12/2022 16:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 15/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 328/KH-UBND về tổ chức Hội thảo khoa học cấp thành phố “Nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” phục vụ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo kế hoạch, dự kiến cuối tháng 12/2022, tại trụ sở UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ chủ trì hội thảo trên. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan Trung ương; các viện nghiên cứu thuộc các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học. Về phía thành phố Hà Nội có Thường trực Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố; chủ tịch UBND một số quận, huyện, thị xã…

Hội thảo sẽ đánh giá khái quát kết quả 10 năm thực hiện chiến lược trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường, hợp tác, an ninh - quốc phòng. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân. 

Đồng thời đánh giá: Sự phù hợp của các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện quan trọng của Trung ương; bối cảnh mới trong giai đoạn hiện nay so với thời gian xây dựng chiến lược, trong các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội thế giới; đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phân tích thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức để có giải pháp thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong chiến lược.

Xác định đây là công việc quan trọng phục vụ công tác lập Quy hoạch Thủ đô, đặc biệt là nghiên cứu các căn cứ khoa học và thực tiễn, tham vấn các ý kiến của các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất các định hướng, giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, UBND Thành phố yêu cầu Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (cơ quan lập Quy hoạch Thủ đô) và Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo theo kế hoạch đề ra, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)