Hà Nội: Phê duyệt danh mục sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố

Thứ ba, 18/10/2022 14:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 14/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND, quy định về lập, đề xuất, phê duyệt danh mục và bố trí kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên của ngân sách thành phố Hà Nội. 

Quyết định này quy định về việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công là công trình, thiết bị công trình xây dựng giao các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội quản lý, sử dụng; duy tu, bảo dưỡng các công trình đê điều. Nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây mới các hạng mục công trình thiết yếu gồm: Phòng cháy, chữa cháy, thu gom, xử lý rác, cấp nước, thoát nước, điện, thiết bị, nhà vệ sinh, tường rào trong cơ sở đã có của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị thuộc tổ chức chính trị - xã hội do thành phố Hà Nội quản lý. Trường hợp đầu tư xây dựng mới các hạng mục công trình thiết yếu có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên phải thực hiện, quản lý như dự án đầu tư công.

Các dự án bảo dưỡng, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình tài sản công phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý ngân sách nhà nước; bảo trì công trình xây dựng và các quy định pháp luật có liên quan. UBND các cấp thực hiện quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng đối với các dự án theo phân cấp quản lý nhà nước về hạ tầng, kinh tế - xã hội và phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách thuộc thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/10/2022 và thay thế Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)