Triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường

Thứ hai, 10/10/2022 13:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để huy động nguồn lực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường.


Ảnh minh họa. Nguồn: TL 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Công văn số 5045/BTNMT-TCMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn triển khai công tác bảo vệ môi trường (BVMT) theo Luật BVMT.

Theo Bộ TN&MT, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Điều 58) đã quy định các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường nông thôn và phân công trách nhiệm cho Bộ Tài nguyên và Môi trường “chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn, biện pháp thu gom và xử lý chất thải phù hợp, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường nông thôn".

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có các nội dung, chỉ tiêu cụ thể đối với tiêu chí bảo vệ môi trường, theo đặc thù từng vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn quốc.

Để hướng dẫn triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Công văn số 2155/BTNMT-TCMT ngày 27 tháng 4 năm 2022 hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu về môi trường và chất lượng cuộc sống và Công văn số 3659/BTNMT-TCMT ngày 28 tháng 6 năm 2022 hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó đã đề cập đến các nội dung quy định về bảo vệ môi trường nông thôn theo yêu cầu tại Điều 58 Luật Bảo vệ môi trường, bao gồm: yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề; cụm dân cư; cảnh quan, cây xanh, ao hồ, nguồn nước mặt; các biện pháp thu gom và xử lý chất thải, theo dõi diễn biến chất lượng môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường nông thôn.

Để thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn, huy động nguồn lực triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung ưu tiên thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí về bảo vệ môi trường nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung về bảo vệ môi trường nông thôn được quy định tại Điều 58 của Luật Bảo vệ môi trường theo các hướng dẫn đã ban hành.

Nguồn: Dangcongsan.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)