Đề xuất điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Thứ ba, 23/08/2022 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp để nghe đơn vị tư vấn và Sở Xây dựng báo cáo điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 được lập và triển khai từ năm 2020 tại Quyết định số 3698/2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2020. Tuy nhiên, ngày 22/12/2021 Thủ tướng phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg. Vì vậy, một số chỉ tiêu cần điều chỉnh lại như nhiều chỉ tiêu còn thiếu, chưa có hệ thống chỉ tiêu phát triển nhà ở sau năm 2030. Thực tiễn phát triển nhà ở chưa bền vững, chưa bao trùm, đặc biệt là nhà ở dành cho các nhóm thu nhập thấp. Phát triển nhà ở chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Định hướng phát triển nhà ở tỉnh Quảng Trị đến năm 2045 được xác định: Phát triển nhà ở phải gắn với phát triển, chỉnh trang đô thị, đảm bảo kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ; Quản lý xây dựng nhà ở đô thị phù hợp với quy hoạch và quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt; Phát triển nhà ở tại khu vưc đô thị đảm bảo phù hợp với nhu cầu về nhà ở; Chú trọng kết nối liên kết vùng, tăng cường thu hút đầu tư phát triển tiềm năng của địa phương; Phát triển đa dạng các loại hình nhà; Tăng tỷ trọng dự án khu nhà ở, nhà chung cư, đồng thời giảm dần tỷ trọng nhà ở do dân tự xây dựng, hình thức đơn lẻ, khuyến khích phát triển nhà ở xã hội phù hợp thu nhập; Phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc vùng miền, gắn với công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao công tác chuẩn bị của Sở Xây dựng và đơn vị tư vấn trong phương pháp lập chương trình, các chỉ tiêu tiệm cận quyết định 2161 của Chính phủ và quy hoạch của tỉnh.  Chương trình cơ bản đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đề ra, các số liệu thể hiện tầm quan trọng để thực hiện các dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục hoàn chỉnh để chuẩn bị báo cáo Ban Thường vụ trước khi trình HĐND tỉnh…

Nguồn: Quangtri.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)