Bắc Giang: Sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025

Thứ sáu, 05/08/2022 14:58
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Nghị quyết số 233-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2022-2025

Ảnh minh họa (BGP).

Mục tiêu của Nghị quyết nhằm sắp xếp lại và nâng cấp đô thị một số đơn vị hành chính cấp huyện (gồm huyện Lục Ngạn, huyện Sơn Động, huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên và thành pho Bắc Giang) phù hợp với quy hoạch chung, thực tiễn phát triển của tỉnh; góp phần phát huy tối đa nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và nâng tỷ lệ dân số đô thị phù hợp với xu hướng phát triển chung của toàn quốc.

Nghị quyết đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp: Lãnh đạo việc khảo sát, đánh giá thực trạng các tiêu chí, tiêu chuẩn của đơm vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị, cơ cấu dân cư, địa hình thổ nhưỡng và phong tục, tập quán, văn hóa của các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Yên Dũng, Việt Yên và thành phố Bắc Giang để xây dựng Đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Định hướng xây dựng Đề án sáp nhập huyện Yên Dũng với thành phố Bắc Giang; thành lập thị xã Việt Yên; sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động để thành lập thị xã Chũ, huyện Lục Ngạn (mới) và huyện Sơn Động sau khi điều chỉnh phần diện tích thuộc Trường bắn Quốc gia TB1 về huyện Lục Ngạn (mới). Quá trình xây dựng các Đề án phải bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định.

Tập trung lãnh đạo việc điều chỉnh quy hoạch chung và đánh giá tiêu chuẩn các đô thị để phục vụ sắp xếp đơn vị hành chính gồm: Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Bắc Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II, phấn đấu trở thành đô thị loại I; thị trấn Chũ mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Có biện pháp thu hút các nguồn lực, tập trung đầu tư từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, Nhân dân và các nguồn khác để bảo đảm đầu tư xây dựng hoàn thành các tiêu chí, tiêu chuẩn của đô thị.

Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm trong xây dựng đồ án, đề án có tầm nhìn chiến lược, đạt chất lượng cao, bảo đảm đúng quy định, phù hợp với thực tiễn. Quá trình thực hiện cần tranh thủ ý kiến các cơ quan Trung ương, các chuyên gia và nhà khoa học; sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh: Thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết; trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách bảo đảm nguồn lực thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị... phấn đấu đến tháng 12/2023, hoàn thành hồ sơ, đề án sắp xếp đối với thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng, huyện Việt Yên, huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động trình các cơ quan Trung ương; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương phấn đấu trong quý III/2024 trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành các nghị quyết về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; kiểm tra, đôn đốc, báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết.

Thành ủy Bắc Giang và các huyện ủy: Yên Dũng, Việt Yên, Lục Ngạn, Sơn Động thành lập Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch lãnh đạo thực hiện Nghị quyết. Tập trung lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các điều kiện, tiêu chí, tiêu chuẩn để thành lập đơn vị hành chính đô thị và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện; ổn định tư tưởng đội ngũ cán bộ, công chức và Nhân dân; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin truyền thông tổ chức tuyên truyền Nghị quyết đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân để tạo sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và phát triển đô thị trên địa bàn; tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết...

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)