Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Thứ ba, 24/05/2022 14:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1174/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Cụ thể, phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 gồm:

Diện tích đất nông nghiệp 22.704,76 ha; đất phi nông nghiệp 5.547,92 ha; đất chưa sử dụng là 8,31 ha.

Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch: Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 2.531,91 ha; đất nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở 22,97 ha.

Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích trong kỳ quy hoạch: Đất phi nông nghiệp 0,88 ha.

Vị trí, diện tích các loại đất, khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ lệ 1/25.000; Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Buôn Hồ do thị xã lập và phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Buôn Hồ có trách nhiệm: Tổ chức công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 theo quy định tại Điều 48 Luật Đất đai được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

 Xác định vị trí, ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa; đất rừng sản xuất (đất có rừng tự nhiên) cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực. Tổ chức lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt...

Định kỳ trước ngày 15/12 hàng năm, UBND thị xã Buôn Hồ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Nguồn: Daklak.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)