Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 - 2025

Thứ hai, 09/05/2022 14:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 528/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021 -2025.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng: Chủ trì, đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND cấp huyện tổ chức thực hiện và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện; hàng năm tổng hợp, rà soát kết quả thực hiện và danh mục các dự án để kịp thời tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 5 năm (nếu cần thiết) và Kế hoạch hàng năm đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế triển khai; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh theo định kỳ hàng năm. Xây dựng và định kỳ cập nhật hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp huyện, các sở ngành, tổ chức, cá nhân liên quan báo cáo, cung cấp thông tin để duy trì hệ thống theo Quy chế phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động, phối hợp với Sở Xây dụng triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh.

Các tổ chức đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, Nhân dân phối hợp, tham gia thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là tham gia hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

Nguồn: Hanam.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)