Hà Nội quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

Thứ hai, 10/01/2022 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND quy định trách nhiệm quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Quy định này áp dụng đối với các Sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn; phòng có chức năng quản lý xây dựng cấp huyện; chủ đầu tư, nhà đầu tư, các nhà thầu trong nước và nước ngoài; chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, thi công xây dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Hà Nội.

Sở Xây dựng Hà Nội là cơ quan đầu mối giúp UBND Thành phố thống nhất quản lý nhà nước về chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính thành phố Hà Nội, có trách nhiệm: trình UBND Thành phố ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; hướng dẫn UBND cấp huyện, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất về công tác quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng chuyên ngành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình trên địa bàn.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng, đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 52 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, chi tiết phân loại công trình theo Phụ lục I Phân loại công trình theo công năng sử dụng, ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng… Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng chuyên ngành do mình quản lý; tiếp nhận, xem xét và thông báo ý kiến về kết quả đánh giá an toàn công trình chuyên ngành do mình quản lý đến chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình theo phân cấp; xử lý đối với công trình hết thời hạn sử dụng theo thiết kế; giám định xây dựng, giám định sự cố công trình xây dựng…

Các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội… thực hiện quy định này đối với các công trình chuyên ngành do mình quản lý; tổng hợp báo cáo UBND Thành phố, Sở Xây dựng định kỳ hằng năm hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Theo quy định, đối với cấp công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định đầu tư trước ngày 26/01/2021 được xác định theo quy định theo khoản 1 Điều 53 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

Việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng khởi công trước ngày 26/01/2021 thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP nhưng không thuộc đối tượng kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì không tiếp tục thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP và Quyết định này và báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan chuyên môn theo phân cấp…

Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2022 và thay thế Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND Thành phố về Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bản thành phố Hà Nội.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)