Quảng Ngãi: Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thứ sáu, 03/12/2021 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Quãng Ngãi vừa ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng, quy mô và thời hạn tồn tại của công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, UBND tỉnh phân cấp cho Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II trên địa bàn tỉnh, công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, trừ công trình quy định tại khoản 2 Điều này.

UBND tỉnh phân cấp cho BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Vạn Tường và các Khu công nghiệp được giao quản lý; các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, ngoài khu đô thị mới Vạn Tường và các Khu công nghiệp, nhưng thuộc phạm vi ranh giới KKT Dung Quất, trừ các công trình thuộc thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn), xã Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi) và huyện Lý Sơn.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với dự án có nhiều loại công trình và cấp công trình khác nhau, điều chỉnh giấy phép xây dựng khi có thay đổi thiết kế làm thay đổi cấp công trình xây dựng: Trường hợp dự án có nhiều loại công trình và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các công trình thuộc dự án được xác định theo công trình có cấp cao nhất.

Trong quá trình đầu tư xây dựng nếu có thay đổi thiết kế xây dựng làm thay đổi cấp công trình dẫn đến thay đổi về thẩm quyền cấp phép xây dựng, cơ quan nào đã cấp giấy phép xây dựng thì thực hiện việc điều chỉnh giấy phép xây dựng do mình cấp. Cơ quan điều chỉnh giấy phép xây dựng có trách nhiệm lấy ý kiến của cơ quan có thẩm quyền liên quan theo quy định trước khi điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Quy mô và thời hạn cấp giấy phép xây dựng

Quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với khu vực thành phố Quảng Ngãi, thị xã Đức Phổ: Công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có tổng diện tích sàn tối đa 1.000m2, tầng cao tối đa 2 tầng, chiều cao công trình không quá 10m. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có tổng diện tích sàn tối đa 300m2, tầng cao tối đa 3 tầng, chiều cao công trình không quá 12m.

Quy mô công trình cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với các khu vực còn lại trên địa bàn tỉnh: Công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có tổng diện tích sàn tối đa 700m2, tầng cao tối đa 2 tầng, chiều cao công trình không quá 10m. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn có tổng diện tích sàn tối đa 200m2, tầng cao tối đa 2 tầng, chiều cao công trình không quá 8m.

Thời hạn tồn tại của công trình, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn được xác định theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp quy hoạch phân khu, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng chưa xác định cụ thể kế hoạch thực hiện, cơ quan cấp giấy phép xây dựng xem xét xác định thời hạn tồn tại công trình, nhà ở riêng lẻ phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương, nhưng phải đảm bảo.

Không quá 3 năm đối với khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện. Không quá 5 năm đối với khu vực đã có quy hoạch phân khu được phê duyệt và công bố nhưng chưa thực hiện.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)