Bắc Ninh: Phát triển nhà ở nâng cao chất lượng sống của người dân

Thứ tư, 13/10/2021 14:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Có nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của con người, góp phần quan trọng phát triển nguồn nhân lực. Chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân luôn được lãnh đạo tỉnh, các ngành quan tâm và xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bắc Ninh đáp ứng cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân, bảo đảm chất lượng, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế của từng gia đình, cá nhân. HĐND tỉnh vừa thông qua Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Những năm gần đây, kinh tế Bắc Ninh có những bước phát triển vượt bậc, một số chỉ tiêu chính quyết định đến nhà ở đã vượt ngoài dự báo, dẫn đến các chỉ tiêu theo chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt không còn phù hợp với tình hình thực tiễn. Theo dự báo của các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh, đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân của tỉnh là 29,7 m2 sàn/người nhưng thực tế toàn tỉnh đạt 35m2 sàn/người. Do vậy, việc xây dựng chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Trước hết xác định lại các mục tiêu phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tiễn. Từ đó, xác định giai đoạn phát triển nhà ở phù hợp với nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh để tổng kết, đánh giá và xác định mục tiêu của giai đoạn tiếp theo.

Sở Xây dựng lập chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó,  diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 40,09 m2 sàn/người, trong đó đô thị là 40,50 m2 sàn/người, nông thôn là 38,84 m2 sàn/người. Đến năm 2030, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 45,63 m2 sàn/người, trong đó, đô thị là 46,34 m2/người; nông thôn là 41,12 m2 sàn/người. Với các chỉ tiêu trên, tổng diện tích sàn nhà ở sẽ tăng thêm giai đoạn 2021-2025 là hơn 25 triệu m2 sàn; giai đoạn 2026 - 2030 tăng thêm hơn 33 triệu m2 sàn.

So với chỉ tiêu nhà ở toàn quốc và một số tỉnh, thành phố như: Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Hải Dương, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Ninh… thì Bắc Ninh có diện tích nhà ở bình quân cao nhất cả nước. Cơ sở để đưa ra những con số trên dựa vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tốc độ phát triển nhà ở, dân số và đô thị hóa giai đoạn 2017-2020. Ngoài ra, các yếu tố khác như thu nhập bình quân đầu người, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, nhu cầu về diện tích nhà ở của nhân dân… cũng có vai trò quan trọng trong việc xác định chỉ tiêu nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

Để triển khai hiệu quả Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030, Sở Xây dựng đưa ra nhiều nhóm giải pháp như: Quy hoạch gắn với kế hoạch sử dụng đất; phát triển hạ tầng và công trình công cộng cấp vùng; nguồn vốn; công nghệ xây dựng… Để cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, Sở Xây dựng tích cực phối hợp với các sở, ngành và địa phương hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chương trình; tổng hợp tình hình triển khai để báo cáo UBND tỉnh và tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện theo định kỳ. Tham mưu, bổ sung các quy định của pháp luật về xây dựng đô thị, nhà ở và kinh doanh bất động sản phù hợp với định hướng chiến lược phát triển nhà ở và tình hình thực tế. Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến phát triển nhà ở; xây dựng các cơ chế, chính sách và giải pháp hỗ trợ cải thiện nhà ở cho từng nhóm đối tượng chính sách xã hội gặp khó khăn về nhà ở…

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 là một chủ trương lớn của tỉnh, thể hiện sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đến mọi mặt đời sống của người dân; bảo đảm an sinh xã hội, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị và lành mạnh hóa thị trường bất động sản.
Chương trình được triển khai sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tạo diện mạo khu vực đô thị, nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại. Qua đó, từng bước thực hiện hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với sự phát triển chung của tỉnh.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)