Bắc Giang: Thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường, hè phố đối với người khuyết tật

Thứ năm, 11/03/2021 14:26
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Công văn yêu cầu các sở, cơ quan, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng, đơn vị quản lý sử dụng các công trình trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện tiếp cận các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật.

Thực hiện rà soát công trình đường, hè phố để xây dựng kế hoạch, giải pháp đảm bảo tiếp cận các công trình đối với người khuyết tật. Ảnh: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện rà soát lại các công trình xây dựng, đường, hè phố và các cơ sở thuộc lĩnh vực quản lý để xây dựng kế hoạch, giải pháp đảm bảo tiếp cận các công trình đối với người khuyết tật.

Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ chủ động tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng trong thiết kế mới hoặc cải tạo các công trình xây dựng theo các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng bao gồm: Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; TCXDVN 264:2002 Nhà và công trình - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế công trình đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng; TCXDVN 265:2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; TCXDVN 266:2002 Nhà ở - Hướng dẫn xây dựng để đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng; TCXD 228:1998 Lối đi cho người khuyết tật trong công trình.

Tăng cường chỉ đạo việc kiểm tra, kiểm soát chặt việc thiết kế, thẩm định, cấp phép, nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình xây dựng phải đảm bảo yêu cầu tiếp cận đối với người khuyết tật theo quy định.

Đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5803/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030.

Các chủ đầu tư xây dựng Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư xây dựng công trình phải tuân thủ Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng, đặc biệt quan tâm kiểm soát ngay từ bước lập thiết kế xây dựng công trình, trong đó việc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng phải có yêu cầu về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo quy định.

Các đơn vị quản lý sử dụng công trình chủ động thực hiện rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án khắc phục, cải tạo công trình hiện có đang quản lý sử dụng để đảm bảo yêu cầu cho người khuyết tật tiếp cận sử dụng theo Quy chuẩn QCVN 10:2014/BXD và các tiêu chuẩn, quy định liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Đồng thời yêu cầu các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư xây dựng, đơn vị quản lý sử dụng các công trình trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)