Xây dựng huyện Phú Xuyên trở thành đô thị vệ tinh văn minh, hiện đại

Thứ hai, 12/10/2020 14:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Phú Xuyên đã thành công tốt đẹp và nhất trí thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới. Đây là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xây dựng huyện Phú Xuyên trở thành đô thị vệ tinh văn minh, hiện đại, vành đai xanh của Thủ đô vào năm 2030.

Diện mạo nông thôn của huyện Phú Xuyên ngày càng khởi sắc

Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Phú Xuyên đề ra mục tiêu: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Cụ thể: Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 6,7-7,5%/năm. Trong đó: Thương mại - dịch vụ tăng 9-12%/năm; công nghiệp - xây dựng tăng 7-7,5%/năm; nông nghiệp tăng 5-6,5%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Thương mại - dịch vụ chiếm 26,71%; công nghiệp - xây dựng chiếm 56,4%; nông nghiệp chỉ còn chiếm 16,89%.

Huyện tập trung mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, quyết tâm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 có trên 15% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thu nhập bình quân 2025 đạt 77 triệu đồng/người/năm trở lên; phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, Phú Xuyên tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. 

Cụ thể, huyện chủ động phối hợp với các sở, ngành của thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; đồng thời tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng kiến nghị, đề xuất các cấp thẩm quyền xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc tồn tại như quy hoạch, giá đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tiếp cận vốn vay... để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Cùng với đó, Phú Xuyên chú trọng phát triển các làng nghề trên địa bàn. Trong đó tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại các cụm công nghiệp làng nghề; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các hộ sản xuất, doanh nghiệp vào thuê đất, góp phần mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề. Mặt khác, tạo cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các hộ sản xuất, doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm làng nghề; xây dựng thương hiệu, đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá sản phẩm...

Cũng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phú Xuyên sẽ huy động tối đa các nguồn lực, thu hút đầu tư phát triển một số công trình hạ tầng thương mại, dịch vụ có quy mô lớn theo quy hoạch, như: Chợ đầu mối nông sản Phú Xuyên, Trung tâm tiếp vận Phú Xuyên... tạo bước đột phá mới thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; đồng thời phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường...

Cùng với đó là đẩy nhanh tiến độ quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh Phú Xuyên (S1, S2, S3), quy hoạch chi tiết hai bên các tuyến đường trọng điểm (đường quốc lộ 1A, đường trục phía Nam Cienco5, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đường tỉnh lộ 428, 429...) cũng như 80 đồ án điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị, quy hoạch ngành, lĩnh vực... Mặt khác, Phú Xuyên tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch; đồng thời công khai các quy hoạch để tổ chức, công dân tiếp cận, giám sát việc thực hiện.

Phú Xuyên sẽ phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng. Cùng với việc phát triển ổn định các vùng trồng rau, hoa, cây ăn quả là việc xây dựng một nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch, dịch vụ. Mặt khác, Phú Xuyên phát triển chăn nuôi, thủy sản theo mô hình trang trại tập trung ngoài khu dân cư, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường; đồng thời gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển mạnh các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất giữa hộ gia đình và doanh nghiệp. Đặc biệt, để nông nghiệp phát triển theo chuỗi giá trị, Phú Xuyên sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất như: Trồng măng tây xanh trong nhà kính, nhà lưới; trồng nấm theo công nghệ Nhật Bản…

Tập trung đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Để thực hiện mục tiêu trên, Huyện ủy Phú Xuyên xác định rõ hai khâu đột phá. Một là tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo bước đột phá cho sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và du lịch làng nghề, coi đây là nền tảng của tăng trưởng kinh tế, là động lực thúc đẩy sự phát triển của các lĩnh vực. Trong nhiệm kỳ, phấn đấu 10% làng nghề được công nhận là điểm đến du lịch; một số sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làng nghề đặc trưng, có thương hiệu trên thị trường...

Hai là tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ, ngay sau Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Phú Xuyên, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết tới từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để mỗi người cùng nêu cao ý chí, quyết tâm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có hiệu quả trên mọi lĩnh vực ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với việc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy các cấp, Huyện ủy Phú Xuyên đã khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện Phú Xuyên đề ra. Phú Xuyên đặc biệt chú trọng các giải pháp thực hiện, trong đó xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, có khả năng hoàn thành cũng như những chương trình trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay; phân công, giao việc rõ ràng, mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ đối với từng cấp, từng ngành, cá nhân; đồng thời gắn với trách nhiệm của từng cấp ủy, đơn vị có chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém... 

Phát huy vai trò lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, huy động tối đa các nguồn lực cho xây dựng, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Xuyên phấn đấu hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ huyện đề ra.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)