Thông tư số 03/2010/TT-BKH ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp

Thứ ba, 02/02/2010 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thông tư 03 có hiệu lực từ ngày 15/03/2010, thay thế Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 03/2010/TT-BKH (Thông tư 03) ngày 27/01/2010 quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp.

Theo đó đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập hồ sơ mời sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp của các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu khi thực hiện hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế. Đối với các gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn ODA nếu được nhà tài trợ chấp thuận thì áp dụng theo Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển ban hành kèm theo Thông tư này hoặc có thể sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thoả thuận quốc tế mà cơ quan. tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam đã ký kết.

Mẫu Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp ban hành kèm theo Thông tư bao gồm những nội dung cơ bản:

- Chỉ dẫn đối với nhà thầu (yêu cầu về thủ tục sơ tuyển, tiêu chuẩn đánh giá, biểu mẫu dự sơ tuyển).

- Yêu cầu và xây lắp (tóm tắt các yêu cầu và xây lắp).

Thông tư 03 cũng quy định, khi áp dụng mẫu này, tổ thức, cá nhân lập hồ sơ mời sơ tuyển căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu mà đưa ra các yêu cầu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng minh bạch và hiệu quả kinh tế; không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

www.moc.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)