Trả lời kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa

Thứ ba, 09/07/2024 18:01
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa gửi Ban Dân nguyện với các nội dung kiến nghị:

“Câu hỏi số 21: Đề nghị trình Chính phủ bổ sung quy định về thành phần hồ sơ thể hiện khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng được cơ quan có thẩm quyền kiểm định trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo nhà ở riêng lẻ. Vì: Theo quy định tại Điều 91, Điều 92, Điều 93, Điều 94 Luật Xây dựng (được sửa đổi tại khoản 31, khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng), một trong những điều kiện cấp Giấy phép xây dựng là: “Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ”; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh”. Tuy nhiên, thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình quy định tại Điều 47 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ không có thành phần hồ sơ thể hiện khả năng chịu lực của kết cấu hiện trạng được cơ quan có thẩm quyền kiểm định, nên cơ quan thẩm định cấp Giấy phép xây dựng không có cơ sở để thẩm định khả năng chịu lực của công trình cũ, dẫn đến nguy cơ có thể mất an toàn cho công trình.

Câu số 22: Đề nghị trình Chính phủ xem xét sửa đổi quy định tại Điều 110 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 theo hướng: Đối với các dự án chuyển tiếp đã được thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc cấp tỉnh được thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc cấp tỉnh”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3917/BXD-HĐXD trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ và Quyết định số 53/QĐ-TTg ngày 15/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 220/QĐ-BXD ngày 29/3/2024 ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2024, trong đó có nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Các ý kiến nêu trên đã được Bộ Xây dựng tiếp thu đưa vào nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 và đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân có liên quan.      


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3917/BXD-HĐXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)