Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 28/06/2024 16:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Thanh Hóa gửi tới Quốc hội trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV do Ban Dân nguyện chuyển đến với nội dung kiến nghị: “Đề nghị trình Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 4 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo hướng: Trường hợp điều chỉnh dự toán đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Lý do: theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định “4. Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp thuận trước khi phê duyệt. 5. Việc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư tự tổ chức điều chỉnh, phê duyệt, báo cáo người người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả điều chỉnh”. Thực tế hiện nay, giá cả liên tục biến động, theo quy định về quản lý chi phí thì phải điều chỉnh dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu trong khoảng 28 ngày trước ngày mở thầu. Theo quy định nêu trên, trường hợp điều chỉnh dự toán nhưng chưa vượt tổng mức đầu tư vẫn phải báo cáo người quyết định đầu tư trước khi phê duyệt gây khó khăn, bất cập do phải báo cáo nhiều lần, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc trong kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3707/BXD-KTXD xin trả lời như sau:

Dự án đầu tư xây dựng thường có nhiều công trình, hạng mục công trình, gói thầu, vì vậy dự toán xây dựng công trình cần phải được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo việc đầu tư dự án đúng, đủ với nội dung, quy mô, mục tiêu đầu tư trong giới hạn tổng mức đầu tư đã được Người quyết định đầu tư phê duyệt. Do đó, tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã quy định cụ thể trách nhiệm của Chủ đầu tư, Người quyết định đầu tư trong trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; hoặc điều chỉnh dự toán không vượt dự toán đã phê duyệt nhưng làm thay đổi cơ cấu các khoản mục trong tổng mức đầu tư xây dựng. Dự toán xây dựng được phê duyệt của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng; cụ thể như sau:

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng);

- Được phép thay đổi, bổ sung thiết kế không trái với thiết kế cơ sở hoặc thay đổi cơ cấu chi phí dự toán xây dựng nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP không quy định phải điều chỉnh dự toán làm cơ sở xác định giá gói thầu trong khoảng 28 ngày trước ngày mở thầu. Việc cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu (nếu cần thiết) theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Thanh Hóa để nghiên cứu, phối hợp trong quá trình sửa đổi, hoàn thiện các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3707/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)