Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ sáu, 06/10/2023 16:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Nam do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 907/BDN ngày 01/8/2023 với các nội dung kiến nghị:

Câu số 19: “Cử tri mong muốn có những giải pháp kích cầu để phát triển nhà ở xã hội. Hiện nay, theo Điều 49 Luật Nhà ở, chỉ có 8 đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong khi những trường hợp khác như người nghèo ở nông thôn chỉ được hỗ trợ để xây mới, hoặc công nhân khu công nghiệp chỉ được thuê nhà trong khu công nghiệp đó mua. Đề nghị cần có những giải pháp kích cầu, tháo gỡ hai nút thắt cơ bản, đó là: mở rộng đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội và chính sách hỗ trợ nhà đầu tư làm nhà ở xã hội”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về mở rộng đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội:

Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định các nhóm đối tượng cũng như điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Kế thừa các quy định của Luật Nhà ở năm 2014, hiện nay dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội khóa XV cho ý kiến tại Kỳ họp 5 và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ 6, theo đó Điều 74 dự thảo Luật, ngoài những đối tượng đang được quy định tại Luật Nhà ở năm 2014 đã bổ sung thêm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội: trong đó có doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong và ngoài khu công nghiệp được thuê nhà lưu trú công nhân. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã đề xuất cắt giảm, nới lỏng các điều kiện để được hưởng chính sách nhà ở xã hội: bỏ điều kiện về cư trú; trường hợp thuê thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở, thu nhập.

Như vậy, các quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật nêu trên nếu được thông qua sẽ tạo điều kiện cho các nhóm đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội và người dân yếu thế trong xã hội có thể tiếp cận với nhiều hình thức hỗ trợ nhà ở, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Về chính sách hỗ trợ nhà đầu tư làm nhà ở xã hội:

Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định về ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội tại Điều 58.

Hiện nay, Chính phủ đang tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) sau khi lấy ý kiến lần thứ 1 tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, đề xuất sửa đổi các chính sách hỗ trợ nhà đầu tư làm nhà ở xã hội theo hướng: đơn giản hóa các thủ tục trong lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội; ưu đãi hơn nữa cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua. Tất cả các nội dung quy định sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nói trên nếu được thông qua sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh đầu tư, phát triển nhà ở xã hội để các đối tượng thụ hưởng chính sách có điều kiện tiếp cận với các hình thức hỗ trợ nhà ở xã hội, ổn định cuộc sống.

Câu số 20: “Thực hiện công văn số 420/BXD-QLN ngày 15/02/2022 của Bộ Xây dựng, tỉnh Hà Nam đã tổ chức rà soát, tổng hợp số liệu hộ gia đình người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ cần hỗ trợ về nhà ở giai đoạn 2021-2025 để báo cáo Bộ Xây dựng. Tuy nhiên đến nay Trung ương, Tỉnh chưa triển khai hỗ trợ kinh phí xây mới, sửa chữa nhà ở đối với các hộ nêu trên. Đề nghị sớm ban hành Đề án và bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025. Về nhà ở xã hội, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội”.

Bộ Xây dựng xin trả lời như sau:

Ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14.

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 131/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (có hiệu lực từ ngày 15/02/2022). Theo đó, chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng đã được quy định từ Điều 99 đến Điều 102 Mục 6 Chương III Nghị định số 131/2021/NĐ-CP; đồng thời Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước.

Bộ Xây dựng đã hoàn thiện hồ sơ dự thảo Quyết định kèm theo Tờ trình số 61/TTr-BXD ngày 19/12/2022 trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định mức hỗ trợ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 để các Bộ, ngành, địa phương có cơ sở thực hiện trong giai đoạn tới.

Tại văn bản số 807/VPCP-CN ngày 10/02/2023 và văn bản số 4659/VPCP-CN ngày 23/6/2023, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025. Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách, Bộ Xây dựng sẽ hoàn thiện dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 4483/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)