Trà lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang

Thứ ba, 09/03/2021 17:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của tỉnh Tuyên Quang theo văn bản số 95/VPCP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị:“Đề nghị Chính phủ giao Bộ Xây dựng hướng dẫn việc các tổ chức, cá nhân tự nguyện tài trợ quy hoạch, để việc tiếp nhận sản phẩm quy hoạch thực hiện thuận lợi tại địa phương.”

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng  đã có công văn 777/BXD-QHKT ngày 09/3/2021 trả lời như sau:

Căn cứ Điều 9, 10 Luật Quy hoạch năm 2017, Điều 19 Luật Xây dựng năm 2014; Điều 12 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí để lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. Chi phí lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch được sử dụng từ vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công. Chi phí đánh giá quy hoạch được sử dụng từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc quản lý nguồn kinh phí phục vụ công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị thực hiện theo Điều 4 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 777/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)