Trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Thứ năm, 25/02/2021 17:25
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 28 tháng 12 năm 2020, trên cơ sở văn bản số 95/VPCP-QHĐP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ với nội dung kiến nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề nghị Bộ Xây dựng và Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn thành phố Hải Phòng nghiên cứu triển khai lập quy hoạch thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 592/BXD-QHKT, ngày 25/02/2021 trả lời như sau:

1. Đối với điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 15/5/2018. UBND thành phố Hải Phòng đã có Tờ trình số 154/TTr-UBND ngày 21/10/2020 về việc thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Đồ án quy hoạch), Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định và có Thông báo số 05/TB –BXD ngày 05/02/2021 trong đó đề nghị: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo các cơ quan chức năng và đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Đồ án quy hoạch, Tờ trình và dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch, làm cơ sở để Bộ Xây dựng có Báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

2. Để có cơ sở lập quy hoạch thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng, trước hết Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần phối hợp với các cơ quan có liên quan lập Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã tại thành phố Hải Phòng theo quy định của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã và Nghị quyết số 1211/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Trên cơ sở Đề án thành lập thành phố Thủy Nguyên thuộc thành phố Hải Phòng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng cần tổ chức lập quy hoạch chung thành phố Thủy Nguyên theo đúng các quy định hiện hành.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 592/BXD-QHKT.

 

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)