Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 11/01/2021 14:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị ban hành các chính sách mới như hỗ trợ nhà ở, đất ở… nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 71/BXD-QLN trả lời như sau:

Ngày 30/8/2018, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 2462/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng kết việc thực hiện Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở; tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, tránh tình trạng lợi dụng chính sách, thu lợi bất chính, làm thất thu lớn ngân sách nhà nước.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có các văn bản: số 2380/BXD-QLN ngày 25/9/2018, số 3305/BXD-QLN ngày 28/12/2018, số 90/BXD-QLN ngày 20/3/2019, số 782/BXD-QLN ngày 16/4/2019 gửi 63 địa phương và các Bộ, ngành liên quan đề nghị tổng kết việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà nêu trên. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan và các địa phương, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 68/BC-BXD ngày 29/5/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng kết việc thực hiện các chính sách nêu trên.

Ngày 01/7/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 786/TTg-CN giao Bộ Xây dựng căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng được cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, căn cứ tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngày 09/12/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phê duyệt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14. Sau khi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 ban hành (có hiệu lực từ ngày 01/7/2021) và Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ được Bộ Xây dựng tổ chức tổng kết, Bộ Xây dựng sẽ căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14 và căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, hiện trạng nhà ở của người có công với cách mạng để nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách mới về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Đối với đề nghị ban hành chính sách mới hỗ trợ đất ở nhằm nâng cao đời sống cho người có công với cách mạng, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường (là cơ quan có trách nhiệm trình cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách, chế độ ưu đãi đối với người sử dụng đất là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 02/2020/UBTVQH14) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 71/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)