Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thứ hai, 11/01/2021 13:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: Đề nghị nâng mức hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, cụ thể: hỗ trợ mức xây dựng mới tăng lên 70 triệu đồng/căn; hỗ trợ sửa chữa 35 triệu đồng/căn và xem xét mở rộng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng đã được hưởng chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg”.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có công văn 69/BXD-QLN ngày 08/01/2021 trả lời như sau:

1. Cơ sở để xác định mức hỗ trợ của các chính sách nhà ở nói chung cũng như Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở nói riêng được căn cứ vào điều kiện khả năng ngân sách của đất nước trong từng giai đoạn. Theo tính toán tại thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho người có công với cách mạng để xây mới (40 triệu đồng/hộ) hoặc sửa chữa, cải tạo nhà ở (20 triệu đồng/hộ) là phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước; mức kinh phí hỗ trợ này cao hơn mức kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho các hộ gia đình theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại khu vực nông thôn (theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 thì mỗi hộ gia đình được vay 25 triệu đồng với lãi suất 3%/năm trong 15 năm và có 05 năm ân hạn).

Theo Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg thì ngoài việc được hỗ trợ với mức kinh phí từ ngân sách nhà nước nêu trên thì còn được huy động từ nhiều nguồn khác để thực hiện như: hỗ trợ từ ngân sách địa phương, cộng đồng, dòng họ, hộ gia đình tham gia đóng góp (bằng nhân công, tiền, vật liệu...) và hộ gia đình người có công với cách mạng tự tổ chức xây dựng, sửa chữa nhà ở. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương có trách nhiệm thiết kế tối thiểu 03 mẫu nhà ở điển hình, kèm theo dự toán kinh phí đầu tư xây dựng, dự trù vật liệu chủ yếu, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương để các hộ gia đình áp dụng cho phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ.

Trong điều kiện kinh tế của đất nước còn khó khăn như hiện nay, cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng xã hội thì sau khi hoàn thành hỗ trợ, nhà ở của các hộ gia đình người có công đều cơ bản đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn "3 cứng", chất lượng và diện tích theo quy định tại Thông tư số 09/2013/TT-BXD.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Trà Vinh để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quy định rõ đối tượng, phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, các chế độ ưu đãi (trong đó có hỗ trợ về nhà ở) đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ.

Ngày 26/4/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Theo đó, các đối tượng được hỗ trợ của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg căn cứ vào quy định của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối với đề nghị xem xét mở rộng hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng đã được hưởng chế độ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (là cơ quan tham mưu xây dựng chính sách Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng) để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Hiện nay, chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ đã kết thúc vào ngày 31/12/2019.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 69/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)