Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 10

Thứ năm, 31/12/2020 14:27
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 427/BDN ngày 18/12/2020 với nội dung kiến nghị: “Đề nghị quy định cụ thể trong các trong các Nghị định hướng dẫn đối với các dự án nhà ở thương mại trúng đấu giá hoặc đấu thầu có nhu cầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chia lô bán nền trong dự án trúng đấu giá để địa phương có cơ sở hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định và nhanh chóng hơn”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 6357/BXD-PTĐT ngày 31/12/2020 trả lời như sau:

Pháp luật về đất đai và phát triển đô thị đã quy định một số nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê; Khoản 7 Điều 4 của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị đã quy định về việc UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt; Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, đã quy định về trình tự, thủ tục và các điều kiện liên quan việc UBND cấp tỉnh quy định cụ thể những khu vực được thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch chi tiết của dự án đã được phê duyệt. Hệ thống các quy định nêu trên đã được các địa phương, doanh nghiệp, người dân thực hiện hiệu quả trong 7 năm qua.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP  sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 08/02/2021). Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, theo đó làm rõ hơn các điều kiện và trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, nhà đầu tư khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê. Đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn tình hình thực tiễn.

Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh để tổng hợp, đề xuất việc tiếp thu ý kiến và sẽ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới nội dung nêu trên.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 6357/BXD-PTĐT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)