Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội kỳ họp thứ 9

Thứ năm, 23/07/2020 15:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Long An do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị: “Cử tri đề nghị xem xét mở rộng đối tượng được vay vốn mua nhà ở xã hội”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 3544/BXD-QLN ngày 23/7/2020 xin được trả lời như sau:

Điều 49 Luật Nhà ở 2014 quy định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội bao gồm: “(1) Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; (2) Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn; (3) Hộ gia đình tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; (4) Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; (5) Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; (6) Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; (7) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; (8) Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này; (9) Học sinh, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; học sinh trường dân tộc nội trú công lập được sử dụng nhà ở trong thời gian học tập; (10) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.”

Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, trong đó quy định cụ thể đối tượng được hỗ trợ vay vốn ưu đãi của Nhà nước thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội, tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bao gồm các đối tượng được quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Theo quy định nêu trên, số lượng hộ gia đình người nghèo, người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân khu công nghiệp được thụ hưởng chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi khi mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là rất lớn. Trên cơ sở tổng hợp nhu cầu, kế hoạch vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội và các Ngân hàng Thương mại được chỉ định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã đề xuất bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho nhu cầu vốn hỗ trợ nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 là gần 19.000 tỷ đồng (trong đó vốn cấp cho Ngân hàng Chính sách xã hội là 9.000 tỷ đồng; vốn cấp bù lãi suất cho 04 ngân hàng thương mại hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội là khoảng 10.000 tỷ đồng).

Tuy nhiên, do ngân sách nhà nước còn gặp nhiều khó khăn, cho đến nay, mới chỉ có Ngân hàng Chính sách xã hội được phân bổ 2.163/9.000 tỷ đồng (đạt 24% so với nhu cầu vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020) và đã thực hiện giải ngân cho vay ưu đãi đối với 10.303 khách hàng. Riêng đối với các Ngân hàng thương mại được chỉ định để thực hiện hỗ trợ cho vay nhà ở xã hội thì đến nay chưa nhận được vốn hỗ trợ cấp bù lãi suất theo quy định, dự kiến sẽ được cấp bổ sung 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020.

Như vậy, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế thì việc mở rộng đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cần phải được xem xét, nghiên cứu thêm cho phù hợp. Bộ Xây dựng xin ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Long An và sẽ nghiên cứu, tổng hợp đề xuất nội dung này trong quá trình sửa đổi Luật Nhà ở để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3544/BXD-QLN.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)